Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1240 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen snakker mye om sine betydelige ambisjoner i klimapolitikken. Det gjenstår like fullt at statsråden er konkret og tallfester sine standpunkt i denne debatten.
Kan det derfor bes om at statsråden kvantifiserer i "tonn CO2-ekvivalenter", hva som er Regjeringens mål for utslipp i 2012 og 2020, og hva som blir antatt nødvendige kutt som må dekkes inn i utslippsreduksjoner/kvotekjøp og de antatte nasjonale kutt dersom målene skal oppnås med 2/3 nasjonal andel?

Begrunnelse

Det norsk Kyoto-målet er 50,3 mill. tonn CO2 i snitt i perioden 2008-2012.
Statsministeren lovet å overoppfylle med 10 pst. i 2012, som tilsvarer 45,77 mill. tonn CO2.
Statsministeren sa videre at han vil kutte ytterligere 30 pst. innen 2020. Statsråden må gjerne presisere om statsministeren egentlig mente å si "ytterligere", slik at det er klart om 30 pst.-kuttet har utgangspunkt i utslipp på 50,3 mill. tonn CO2 eller 45,77 mill. tonn CO2.
Undertegnede imøteser også en avklaring på om debatten rundt 2/3 nasjonal andel av kuttene tar utgangspunkt i utslippene i 1990 eller om de henspeiler til de reelle utslipp i dag.

- Dersom man tar utgangspunkt i 1990-tallet, så vil 2/3 nasjonal andel av et 30 pst. kutt i 2020 innebære nasjonale kutt på 10,06 mill. tonn CO2.
- Dersom man derimot tar utgangspunkt i de forventede utslipp i 2012 på ca. 60 mill. tonn (referanse: SFT-rapport) og skal ned til 35,21 mill. tonn (30 pst. kutt av 50,3 mill. tonn CO2), så vil 2/3 nasjonal andel tilsvare et nasjonalt kutt på 16,53 mill. tonn CO2.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg viser til Regjeringens stortingsmelding om norsk klimapolitikk som ble lagt frem fredag 22. juni.

Regjeringen har tidligere sagt at Norge fram til 2020 påtar seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp i 1990. Norges utslipp i 1990 var 49,7 mill. tonn CO2-ekvivalenter.

Det er i dag ikke mulig å ha sikker kunnskap om den utslippsreduserende effekten av eksisterende og nye tiltak de neste ti-femten årene. Det er heller ikke mulig nå å ha kunnskap om alle utslippsreduserende tiltak som vil bli gjennomført i Norge fram mot 2020. Dette vil blant annet avhenge av den teknologiske utviklingen og utviklingen i karbonprisen. Dessuten vil særlig utviklingen på norsk sokkel ha betydning for utslippsnivået i Norge i 2020.

I nasjonalbudsjettet for 2007 ble utslippene av klimagasser i 2020 på usikkert grunnlag anslått til om lag 59 mill tonn CO2-ekvivalenter. Erfaringsmessig vil en slik referansebane kunne endres over tid.

Basert på SFTs tiltaksanalyse, de sektorvise klimahandlingsplanene samt eksisterende virkemidler, mener Regjeringen at det er realistisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med 13-16 mill. tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i Nasjonalbudsjettet 2007, når skog er inkludert.

Dette innebærer i tilfelle at om lag halvparten og opp mot 2/3 av Norges totale utslippsreduksjon tas nasjonalt, i forhold til den omtalte referansebanen.

Det legges til grunn at en ny internasjonal klimaavtale nødvendiggjør en revisjon av nasjonale mål og virkemidler.

Regjeringen vil også skjerpe Norges Kyoto-forpliktelse med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990-nivå. Dette målet skal nås gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av de fleksible mekanismene slik protokollen legger opp til.