Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1243 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 29.06.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Tinn kommune ønsker at prestegården i Atrå skal overdras til egnet familie uten deling. Kulturdepartementet skriver i brev til Tinn, datert 31. mai, at Opplystningsvesenets fond (Ovf) kun vil selge dersom den blir delt slik at fjelleiendommen beholdes av fondet. Saken har reist et betydelig engasjement i regionen. Det gis vanligvis ikke deling i slike saker.
Vil Regjeringen besøke Tinn for å sette seg inn i de lokalpolitiske vurderingene i saken, og mener Regjeringen at deling i større grad enn i dag bør tillates i slike tilfeller?

Begrunnelse

Kommunen opplyser om at det er meget stor etterspørsel etter denne eiendom som bl.a. har et fjellstykke på i overkant av 12 000 daa i randsonen på Hardangervidda. Opplysningsvesenets fond (Ovf) har tidligere signalisert at de kan tenke seg å overdra eiendommen med bl.a. eldre bygninger, herunder stabbur av antikvarisk verdi, dersom de får fradelt utmarksteiger, herunder fjellstykke.
Fylkeslandbruksstyret har tidligere med landbruksfaglig begrunnelse ikke villet gi samtykke til fradeling. Tinn kommunestyre har i etterhånd med ordfører Erik Haatvedt (Arbeiderpartiet) i spissen henvendt seg til departementet og bedt om at departementet bidrar eller instruerer Ovf til å overdra gården samlet. Det vises til møte med statssekretær Øverland og repr. fra Tinn kommune den 27.4.2006. Det er ingen tvil om at Kulturdepartementet har slik instruksjonsmyndighet overfor Ovf dersom gården overdras.
Kommunen har fått bred støtte for sitt krav om at gården bør overdras samlet til en egnet familie. Telemark Bondelag og de rød-grønne fylkespartiene i Telemark, samt fylkesordfører Gunn Marit Helgesen (Høyre) har samtlige sendt skriv til departementet med støtteuttalelser til fordel for samlet salg.
Departementet har i brev av 31. mai nylig avslått kommunens krav men samtidig åpnet for at gården kan overdras dersom fradeling av utmarksarealene gjennomføres. Departementet argumenterer for fradeling under henvisning til naturlig adskilte teiger. Bruk i randsonene til Hardangervidda, særlig i Telemark og Buskerud, har svært ofte adskilte teiger, gjerne større fjellteiger enn herværende og ofte lengre inn på Hardangervidda enn herværende tilfelle.
Regjeringens ønske om fradeling bør sees i sammenheng med fradelingspraksis for bruk med tilsvarende struktur i regionen, med mindre Regjeringen vil legge opp til særbehandling av eiendommer den selv har interesser i. Lokalt settes det spørsmålstegn ved hvilken samfunnsinteresse som skulle tilsi at Ovf skal sitte igjen med en fjellteig på i overkant av 12 000 daa, på en del av Hardangervidda.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Tinn prestegård eies av Opplysningsvesenets fond. Beslutning i saker om salg av fondets eiendommer treffes av fondets ledelse innenfor rammen av de overordnede prinsipper og retningslinjer som gjelder for fondets forvaltning. På bakgrunn av disse retningslinjene fant fondets ledelse ikke å kunne beslutte salg av Tinn prestegård. Fondet har imidlertid tatt initiativ for eventuell fradeling og salg av deler av prestegården.

Med bakgrunn i fondets standpunkt i saken, brakte Tinn kommune spørsmålet om salg av Tinn prestegård inn for vurdering av Kultur- og kirkedepartementet. Departementet innhentet en redegjørelse fra Opplysningsvesenets fond i anledning saken. Redegjørelsen fulgte som vedlegg til departementets brev 31. mai 2007 til Tinn kommune.

Hovedspørsmålet som departementet har vurdert, er om salg av Tinn prestegård i tilfelle vil komme i strid med de overordnede retningslinjer som gjelder for fondets forvaltning.

Av departementets brev 31. mai framgår at departementet ikke har funnet grunnlag for å pålegge Opplysningsvesenets fond å gjennomføre salg av Tinn prestegård. Det framgår av brevet at de prinsipper og retningslinjer som gjelder ved salg av fondets eiendommer, har vært avgjørende for departementets vurdering av spørsmålet.

Jeg er kjent med at Opplysningsvesenets fond på eget grunnlag har tatt opp spørsmålet om deling av Tinn prestegård. I departementets brev 31. mai er det opplyst om dette. Departementet har imidlertid ikke foretatt noen selvstendig vurdering av delingsspørsmålet. Dette ligger det til landbruksmyndighetene å ta stilling til på vanlig måte. Regjeringens syn er imidlertid at en samlet utnytting av gårdens ressurser i alminnelighet er avgjørende for å sikre verdiskaping, levende bygder og robuste lokalsamfunn. Delingsforbudet i jordloven er et virkemiddel som gjør det mulig å sikre at arealer ikke blir fradelt gården slik at det reduserer næringsgrunnlaget og mulighetene for ny næringsutvikling.

Departementet er kjent med det lokale engasjementet i saken, bl.a. etter møte med representanter fra Tinn kommune og henvendelser fra lokale partilag.