Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1252 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Vil statsråden sørge for at hjertesykdommer hos kvinner tas inn i den nasjonale kvinnehelsestrategien?

Begrunnelse

Fortsatt forskes det lite på hjertesykdom hos kvinner, og det til tross for at hjertesvikt er en viktig dødsårsak.
I spørretimen den 9. november 2005 stilte undertegnede statsråden spørsmål om kjønnsforskjellene når det gjelder behandling av hjertelidelser i Norge, og at kvinner får dårligere behandling enn menn. Statsråden svarte da at kvinnehelse var et eget satsingsområde, og at også arbeidet med økt forskningsinnsats skulle følges opp. Det viser seg imidlertid at hjertesykdommer ikke er blant de sykdommer som er nevnt under kvinnehelsestrategien som er fremlagt i Nasjonal helseplan i forbindelse med budsjettet for 2007.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kvinners helse står høyt på min dagsorden. Kvinnehelsestrategien har en varighet fra 2003 til 2013, og jeg forutsetter at vi skal få gjort mye for å styrke arbeidet med kvinners helse, herunder hjertesykdommer, i løpet av disse årene.

I budsjettet for 2007 er kvinnehelsestrategien omtalt både som en del av Nasjonal helseplan, og under kap. 701 Forskning (post 50 Norges forskningsråd) hvor kvinnehelse omtales som en egen strategisk satsning. I Nasjonal helseplan legges hovedvekten på behov for å inkludere et kjønnsperspektiv i all virksomhet hvor dette er relevant i forebygging, behandling, rehabilitering, samt forskning og undervisning av helsepersonell. Det har ikke vært intensjonen i denne sammenheng å nevne alle sykdommer hvor det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot kvinners behov.

For en måned siden deltok jeg i åpningen av LHL sin store kampanje for bedre forebygging, behandling og forskning på kvinner og hjertesykdom, - "Hjerterdamer - Go red!". Kampanjen skal bidra til å øke kunnskapen om hjertesykdom hos kvinner, noe jeg støtter helhjertet.

Kvinnehelsestrategien følges opp blant annet i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene og i tildelingsbrevene til Sosial- og helsedirektoratet og Norges forskningsråd. Vi ber de regionale helseforetakene i 2007 om særlig oppmerksomhet rettet mot at kvinners behov for helsetjenester blir fulgt opp, og at kjønnsperspektiv integreres på en god måte i virksomheten. Departementet forutsetter likeverdig behandling av menn og kvinner for samme type plager. Spesielle utfordringer knyttet til kvinners og menns helse må møtes med tilstrekkelig kunnskap og ressurser. Helseforetakene har i 2007 fått i oppdrag å prioritere oppbygging av forskningskompetanse innen forskningssvake fagområder, herunder kvinnehelse. Ved å få inn et kjønnsperspektiv i forskning på hjertesykdom i de regionale helseforetakene, vil vi få ny kunnskap om hjertesykdom hos kvinner.

I 2006 åpnet jeg Nasjonalt medisinsk kompetansesenter for kvinnehelse ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF. Viktige oppgaver er forskning og fagutvikling, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning, og spredning av informasjon. I Revidert nasjonalbudsjett for 2006 (St.prp. nr 66 2005-2006) blir det presisert at kompetansesenteret skal ha et særskilt fokus blant annet på sykdommer som primært rammer kvinner, herunder forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer hos kvinner.

Også Norges forskningsråd er i tildelingsbrevene fra Helse- og omsorgsdepartementet de siste årene bedt om å stimulere til at kjønn og kjønnsforskjeller i helse og sykdom blir adressert og drøftet i alle relevante prosjekter. I tillegg er det øremerket midler til dette formål med 4 mill. kr i 2007, hvor oppmerksomheten skal rettes mot problemstillinger som omtales i kvinnehelsestrategien.

Dette skal vi følge videre opp. Kvinnehelse er et eget satsningsområde hvor økt forskningsinnsats er et av områdene som følges opp, herunder forskning på hjertesykdom hos kvinner.