Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1254 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 19.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Etter at Stoltenberg II-regjeringen åpnet for en utvidelse av eiendomsskatten slik at det mange steder er innført hytteskatt, betaler svært mange med vanlige inntekter og pensjoner en betydelig høyere skatt enn de gjorde i 2004. Løftet om å beholde skattenivået fra 2004 gjelder åpenbart ikke dem med hus og hytte. Ifølge VG 18. juni har hytteeierne i Trysilfjellet fått en skattetakst som er mer enn dobbelt så høy som fastboende boligeiere.
Er det i tråd med departementets retningslinjer?

Begrunnelse

Det som gjør hytteskatten særlig problematisk er at hytteeierne svært sjelden har stemmerett i den kommunen de har hytte. Det betyr at de ikke på vanlig demokratisk vis har noen innflytelse på et så sentralt tema som skatt i kommunen. Derfor har Høyre foreslått å fjerne hytteskatten og sette et tak på takstgrunnlaget for eiendomsskatt for øvrig, slik at den aldri kan utgjøre mer enn 30 pst. av markedsverdi.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bestemmelsen om skattegrunnlaget for eiendomsskatten i § 8 i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane er som kjent ikke trådt i kraft, med unntak for vannkraftverk. I stedet gjelder regelen i Byskatteloven § 5 første ledd, jf. eigedomsskattelova § 33 annet ledd. Førstnevnte fastsetter at skattegrunnlaget (takstene) for eiendomskatten skal settes til omsetningsverdien. Departementet har ikke fastsatt nærmere retningslinjer for hvordan man skal komme fram til denne verdien ved takseringen. I tillegg til lovens ordlyd er de viktigste rettskildene på dette området rettspraksis, kommunal praksis og departementets fortolkningsuttalelser.

En rekke kommuner benytter ulike former for sjabloner ved takseringen av eiendommene. Dette kan være ulike satser pr. kvadratmeter gulvareal for forskjellige typer eiendom, eller for ulike soner i kommunen mv. Departementet har uttalt at det vil være adgang til dette i den grad sjablonene er hjelpemidler som kommer i tillegg til befaring av hver enkelt eiendom ved takseringen. Det forutsettes videre at sjablonene og bruken av disse reflekterer ulikheter i markedsverdien på eiendommene. Sjablonene kan heller ikke brukes til en differensiering av skattenivået på annet grunnlag enn verdiforskjeller. En slik bruk av sjabloner vil kunne stride mot likhetsprinsippet, og derfor kunne bli underkjent av domstolene. Dersom hytteeiere får en høyere takst enn hva som er tilfellet for eiere av boligeiendom vil dette være lovmessig hvor ulikheten gjenspeiler ulikhet i markedsverdi, og de ovennevnte prinsippene er overholdt ved takseringen.

Når det gjelder momentene som tas opp i begrunnelsen for spørsmålet viser jeg til mitt svar i brev av 8. juni 2007 vedrørende forslaget i Dokument nr. 8:77 (2006-2007) med forslag om reversering av de siste endringene i eigedomsskattelova.