Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1263 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Den 13. juni i år vedtok Kristiansand bystyre at utbygging av strekningen Timenes-Kjevik skal ses på som et enhetlig prosjekt. Det inkluderer tunnel gjennom Moneheia. Dagens vei fra Timenes til Kjevik er underdimensjonert og sterkt ulykkesbelagt, en ny vei er derfor sårt tiltrengt.
Vil statsråden ta initiativ til at prosjektet igangsettes snarest og med høy grad av offentlig finansiering, inklusiv et vesentlig bidrag fra Avinor?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Dagens riksvegforbindelse fra E18 til Kjevik omfatter 5,5 km langs rv 41 fra Timenes ved E18 til Bøen, samt rv 451 fra Bøen til Kjevik som er 1,8 km lang.

Kravet om etablering av nye sikkerhetssoner på Kjevik flyplass gjør at Avinor må legge om rv 451 langs rullebanen på Kjevik flyplass og kryssområdet med rv 41 på Bøen. Forslag til reguleringsplan for Kristiansand lufthavn Kjevik sendes nå ut på høring. Planen inkluderer nødvendige omlegginger av rv 451 både langs dagens trasé, samt alternativ løsning for å flytte traseen syd for rullebanen. Planen ventes vedtatt høsten 2007.

Jeg er kjent med Kristiansand bystyres vedtak av 13. juni 2007 om bompengesøknad for "Samferdselspakke for Kristiansandsregionen" fase én. I denne søknaden er det lagt til grunn 100 mill. kr til rv 41/451 Timenes-Kjevik. Dette beløpet er tiltenkt trafikksikkerhetstiltak og eventuelt løsninger på adkomst til flyplassen i samarbeid med Avinor.

Avinor har fått pålegg om å utbedre flere lufthavner de nærmeste årene. Dette vil også i noen tilfeller ha betydning for tilkomstvegene til flyplassene. Med bakgrunn i dette vil jeg ta initiativ til et samarbeid mellom Statens vegvesen og Avinor for å sikre gode planprosesser og avklare ansvarsforhold knyttet til finansiering av tiltakene.

Jeg vil også vise til at det i samme bystyremøte i Kristiansand ble fattet vedtak om å igangsette arbeid for å finansiere en utbygging av strekningen Timenes-Kjevik, inkludert tunnel gjennom Moneheia. En behandling av denne strekningen som et enhetlig prosjekt vil måtte omfatte planmessige og finansielle avklaringer for en utbygging av rv 41 fra E18 til krysset med rv 451 og videre til Kjevik. Dette er en utbygging som det ikke er rom for innenfor de 100 mill. kr som er lagt til grunn i Samferdselspakke Kristiansand. Prosjektet må derfor finansieres over den fylkesfordelte rammen til øvrige riksveger i Vest-Agder, eventuelt i kombinasjon av bompenger. Dette må vurderes i forbindelse med pågående utarbeidelse av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 og fylkespolitiske prioriteringer innenfor rammen i det påfølgende handlingsprogrammet.