Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1265 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I en ny helseundersøkelse gjengitt i Dagbladet 30. mai kommer det frem at Nord-Trøndelag ligger langt under landsgjennomsnittet i bruk av demensmedisin. Undertegnede er bekymret over at det kan være økonomiske faktorer som er årsaken til denne svært store skjevfordelingen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at også innbyggerne i Nord-Trøndelag som lider av demens, får et optimalt tilbud når det gjelder medisinering?

Begrunnelse

I en ny helseundersøkelse gjengitt i Dagbladet 30. mai kommer det frem at Nord-Trøndelag ligger langt under landsgjennomsnittet i bruk av demensmedisin. Tallene fra undersøkelsen er svært urovekkende. Hvis det er slik at innbyggerne i Nord-Trøndelag ikke får det samme tilbudet som resten av landet når det gjelder demensmedisin, så er dette en skjevfordeling man ikke kan akseptere. Det må, etter undertegnedes syn, umiddelbart igangsettes en gjennomgang for å få kartlagt årsaken til den enorme forskjellen i bruk av demensmedisin.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er opptatt av at demensomsorgen skal styrkes. Regjeringen vil presentere en helhetlig plan for demensomsorg innen utgangen av 2007. Planen vil være rettet mot forskning, kompetanseheving, rekruttering, boformer og samarbeid med pårørende og frivillige. Det er allerede iverksatt flere tiltak for å styrke tjenestetilbudet. Noen av disse tiltakene er å lære opp fastleger og kommuner i å bruke diagnoseverktøy, utviklingsprogram for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, pårørendeskoler, samtalegrupper og utvikling av dagtilbud. Jeg viser til mer omtale om dette i St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening.

Demenslegemidlene refunderes av folketrygden. Det er forskjeller i forskrivningen mellom fylker for de fleste legemidler, også for legemidler som refunderes av folketrygden. Disse forskjellene kan blant annet skyldes ulik praksis når det gjelder behandling av lidelsene eller ulikheter i sykelighet mellom fylkene. Forskjeller i forbruket av slike legemidler betyr ikke nødvendigvis forskjeller i kvaliteten på behandlingstilbudet. Vi har heller ingen indikasjoner på at forskjeller mellom fylkene i forskrivning skyldes økonomiske faktorer.

Når det gjelder total omsetning av reseptbelagte legemidler ligger Nord-Trøndelag omtrent på landsgjennomsnittet. For demenslegemidler ligger Nord-Trøndelag over landsgjennomsnittet.