Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden følge opp at Statens vegvesen straks tar ansvaret for denne situasjonen ved å forenkle rutinen, ev. overlater til autoriserte trafikkskoler selv å utstede bevis for lovlig øvelseskjøring, eller på annen måte sørge for at den byråkratiske og dårlig fungerende rutinen mot TEA-registeret ikke ytterligere fordyrer førerkortopplæringen i Norge?

Begrunnelse

Fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund fremgår det at det er store problemer knyttet både til datasystemet og til den manuelle rutinen for innrapporteringsløsningen for førerkortopplæring (TEA-registeret). Det fremgår videre fra andre kilder at dette gir elevene dårlig service og økte kostnader, også som følge av meget høy tidsbruk fra trafikkskolenes side for å få registreringene gjennom.
Man er kjent med opplysninger om at rutinen skal innarbeides i "Au2sys", med tidsplan "i løpet av 2009". Rutinen oppleves som svært byråkratisk og lite tilrettelagt for publikum, men "løsningen" pekes på som integrasjon mot et datasystem man ikke uten videre kan ha tiltro til tidsplanen for. I mellomtiden fortsetter en håpløs og fordyrende situasjon for trafikkskoler og elever, elever som fra før har en langt dyrere førerkortopplæring enn i våre naboland.
Ekstraarbeidet kan lett fordyre opplæringen ytterligere, og det må kunne stilles spørsmål om rutinen i det hele tatt kan forsvare de store ulempene den påfører, i siste instans, trafikkskolenes elever.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tidligere var det trafikkskolene som utstedte bevis for all obligatorisk opplæring som skulle forevises på trafikkstasjonen før førerprøve. Statens vegvesen innførte en ny rutine med elektronisk registrering av dokumentasjon for obligatorisk opplæring i forbindelse med ny lærerplan i 2005. Innrapportering av opplæringen foregår i dag elektronisk gjennom et register kalt TEA (Trafikkskolenes Eksterne Applikasjon).

Bakgrunnen for denne elektroniske registreringen var at trafikkskolene skulle slippe å utfylle kursbevis og at elevene kunne fritas fra å bringe bevisene til trafikkstasjonen for registrering.

Det er beklagelig at problemene med datasystemet som skal ivareta TEA-registreringen, kan ha medført ulemper for elever og trafikkskoler. Statens vegvesen opplyser at systemet ikke har fungert optimalt i starten, men at det er gjort forbedringer underveis. Statens vegvesen opplyser videre at en ny versjon av TEA-registeret ble satt i produksjon for en drøy uke siden og at ytterligere forbedringer er bestilt på databasen for å forbedre søkehastigheten og brukergrensesnittet.

På bakgrunn av formålet med databasen og det faktum at den skal forbedres finner jeg det ikke formålstjenlig å gå tilbake til den tidligere ordningen hvor trafikkskolene utstedte bevis for lovlig øvelseskjøring. Departementet vil følge opp at utviklingen av databasen gjennomføres til beste for både trafikkskolene og elevene.