Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etter innføring av forhåndsinnkreving av bompenger til Hardangerbrua fra 1. mai 2006 viser ferjestatistikken fra Indre Hardanger at de fleste trafikantgrupper velger bort ferjen Brimnes-Bruravik. Trafikken viser tiltagende og jevn tilbakegang også i 2007. En ny reisevaneundersøkelse gjort i Odda viser i tillegg at en svært liten del av de som reiser med bil mot Bergen, vil velge veien over fremtidig bro Brimnes-Bruravik.
Vil statsråden sørge for at det blir gjennomført supplerende kvalitetssikring av prosjektet?

Begrunnelse

Tydelig redusert trafikk og tydelige signal fra reisende med bil i Odda om hvilken vei de vil velge til Bergen, gir grunn til uro over trafikkgrunnlaget for Hardangerbrua. Jeg vil også minne om at det tidligere er avdekket at den reisetiden Statens vegvesen har lagt til grunn fra Odda til Bergen over Brimnes-Bruravik medfører brudd på gjeldende fartsbestemmelser på den vegen som da må brukes, og at kostnadene for bilistene også blir høyere ved å velge kjøring via fremtidig bro basert på de brotakster som prosjektet er basert på.
Jeg minner om at regelverk om kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter har sin bakgrunn ikke minst i store statlige vegprosjekt på Vestlandet som ga store overskridelser, og som resulterte i svært kritiske merknader både fra Riksrevisjon og fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
På denne bakgrunn er det grunn til uro over de klare og negative signaler som kan avleses om fremtidig trafikkgrunnlag for Hardangerbrua. Svikt i trafikkgrunnlaget kan medføre betydelig lengre nedbetalingstid, betydelig høyere bompengesats og eventuelt også refinansiering som vil gå ut over andre viktige vegprosjekt i Hordaland.
Jeg tillater meg også å vise til den troverdighetskrisen Statens vegvesen har i forbindelse med bygging, drift og vedlikehold av veitunneler.
Dette burde gi ytterligere et argument for å sikre byggingen av Hardangerbrua gjennom en ekstra kvalitetssikringsrapport der trafikkgrunnlag og trafikkprognoser gjennomgås på nytt. Det vil være naturlig at konsulentfirmaet som utarbeidet den første kvalitetssikringsrapporten om trafikkgrunnlag også gjennomfører en ny.
Dersom en ny kvalitetssikring av trafikkgrunnlag og derved bompengefinansiering viser betydelig avvik, bør tilleggsproposisjon straks legges frem for Stortinget.
Jeg oppfordrer statsråden til å iverksette slikt ekstra kvalitetssikringsarbeid.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det foreligger nå statistikk for ferjesambandet Brimnes-Bruravik og for trafikken på rv 7 over Hardangervidda til og med mai 2007. Statistikken viser en nedgang for trafikken i ferjesambandet i perioden november 2006-april 2007 med 15 pst. målt i antall biler og 24 pst. målt i personbilenheter (pbe) sammenlignet med året før. Trafikken på rv 7 over Hardangervidda gikk i samme periode ned med 35 pst. Statens vegvesen viser til at det var vanskelige kjøreforhold på rv 7 vinteren 2006/2007 med mye kolonnekjøring og stengt veg. Vegen var helt stengt i 1 059 timer, og det var kolonnekjøring i 945 timer. Tilsvarende tall for vinteren 2005/2006 var henholdsvis 140 timer og 353 timer. I tillegg til at trafikken går via andre ruter i de periodene vegen er stengt, skapes det usikkerhet som påvirker trafikken også i perioder med åpen veg. Det bør også nevnes at trafikken i ferjesambandet er vesentlig lavere om vinteren enn resten av året. I 2006 var antallet biler i januar vel 13 000, mens antallet var vel 70 000 i juli og 33 000 i september.

I svaret på spørsmål nr. 238 som jeg svarte på i brev av 29. november 2006 ble det vist til at høyere pris fører til lavere etterspørsel, og det vil være naturlig at innføringen av forhåndsbompenger fører til noe trafikkavvisning. Det ble videre opplyst at trafikken i ferjesambandet Brimnes-Bruravik hadde gått ned i perioden mai-august 2006 sammenlignet med året før, og nedgangen var klart størst for mai måned. I mai 2007 økte derimot trafikken i sambandet med 11 pst. sammenlignet med året før. Dette gjelder både målt i antall biler og målt i pbe.

Reisevaneundersøkelsen som er omtalt i spørsmålet, er gjennomført på oppdrag fra Haugesunds Avis. Personer i Odda er blitt spurt om hvilken kjørerute de vil velge til Bergen etter åpningen av Hardangerbrua. Svært få av de spurte sier at de vil velge ruten via Hardangerbrua. Tidligere erfaringer fra Hordaland viser at verdien av å stille folk spørsmål om framtidige reisemønstre er begrenset. For Askøybrua og Folgefonntunnelen ble det gjennomført spørreundersøkelser før åpningen av prosjektene. Det viste seg at de faktiske reisemønstrene ble svært forskjellige fra det spørreundersøkelsene viste.

Trafikkgrunnlaget for Hardangerbrua bygger på langsiktige analyser for trafikkutviklingen. Etter Statens vegvesens vurdering har trafikknedgangen i ferjesambandet vinteren 2006/2007 sammenheng med vintertrafikken over Hardangervidda. Erfaringer viser dessuten at trafikken kan variere noe fra år til år uten at det er forhold som kan forklare dette. Det vil ikke være riktig å trekke bastante konklusjoner om den framtidige trafikken over Hardangerbrua på grunnlag av statistikk for et kort tidsrom. Jeg kan derfor ikke se at det er grunnlag for å gjennomføre supplerende kvalitetssikring av prosjektet.