Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1271 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 02.07.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): De nye fregattene våre i Fridtjof Nansen- klassen er blitt nærmere 6 mrd. kr dyrere enn det var forutsatt da fartøyene ble bestilt.
Det er selvfølgelig forskjellige grunner til det, men synes statsråden dette er en forsvarlig økning, og hva vil hun bidra med så for ettertiden slipper slike overskridelser?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Bredvold legger til grunn at fregattene har blitt nærmere 6 mrd. kr dyrere enn opprinnelig kostnadsramme. Forsvarsdepartementet viser i den forbindelse til St.prp. nr. 78 (2006-2007):

"Fregattprosjektet vart opphavleg vedteke med ei kostnadsramme på 12 240 mill. kr (1999-kroneverdi). Ved Stortinget si handsaming av Innst. S. nr. 192 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 48 (1999-2000), vart kostnadsramma auka til 14 066 mill. kr (2000-kroneverdi). I denne justeringa inngjekk eskalering på grunn av årleg prisstiging, samt ei justering på grunn av større endringar sett i forhold til valutakursar. Vidare vart kostnader knytte til sjølve gjennomføringa av prosjektet tatt inn som ein del av prosjektet si totale økonomiske ramme. Innkjøp av Taktisk Datalink-16 (TDL-16) til dei nye fregattane, med tilhøyrande omfangs- og rammeauke for fregattprosjektet, vart vedteke ved Stortinget si handsaming av Innst. S. nr. 225 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 50 (2002-2003). Etter dette er prosjektet si økonomiske ramme justert for den årlege prisstiginga.

Utviklingsfasen for oppgraderinga av Evolved Sea Sparrow-missiler (ESSM) vart vedteke i samband med Stortinget si handsaming av Budsjett-innst. S. nr. 7 (1994-95), jf. St.prp. nr. 1 (1994-95). Det er lagt til grunn at dei nye fregattane skal utrustast med ESSM som hovudvåpen mot lufttrugsmål. I St.prp. nr. 1 (1996-97) vart Stortinget informert om at missilet ev. skulle kunne verte omfatta av kostnadsramma for prosjekt Nye fregattar. Stortinget vart gjennom St.prp. nr. 50 (2002-2003) informert om ein auke av stykkprisen for ESSM. I samband med handsaminga av Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007), vart det vedteke å auke prosjektet si kostnadsramme (post 45) med 581 mill. kr for innkjøpet av ESSM. Etter den vedtekne rammeauken er prosjektet si kostnadsramme (post 45) 16 878 mill. kr, og prosjektet sine kostnadar for gjennomføring (post 01) er 703 mill. kr."

Det har således ikke funnet sted noen overskridelse av kostnadsrammen, men årlige budsjettekniske justeringer. I tillegg har Stortinget godkjent anskaffelse av Taktisk Datalink 16, økt stykkpris for ESSM, og nå sist anskaffelse av satellittkommunikasjon.

Det er ikke uvanlig at den teknologiske utviklingen og endrede operative krav kan medføre endringer i prosjekter som går over lang tid. Slike tilpasningene gjør at Forsvaret tilføres økt operativ kapasitet og/eller mer kosteffektive løsninger. I fregattprosjektet, og i andre større prosjekter, vil slike endringer og tillegg bli vurdert når behovet oppstår, og forslag lagt frem for Stortinget på egnet måte.

Forsvarsdepartementet har et sterkt fokus på å unngå overskridelser, det vil si at prosjektet blir gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme. I fregattprosjektet ivaretas dette av et eget prosjektstyre og gjennom rutinemessig statusrapportering til departementet.