Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1313 (2006-2007)
Innlevert: 28.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 31.07.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I Innst. S. nr.15 (2003-2004)) la Samferdselsdepartementet og Stortinget til grunn at det ikke skulle aksepteres et trafikktap på mer enn 15 pst. ved etablering av bom på Breiskallen og Raufoss på rv 4. Etter ett års drift ser man at tapet til tider har vært 30 til 50 pst., og at de iverksatte trafikksikkerhetstiltak ikke har hjulpet.
Hva mener statsråden er grensen for hvor stort trafikktap som aksepteres for at ikke belastningen på beboerne på omkjøringsveiene skal bli for stor?

Begrunnelse

Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 74 (2000-2001) godkjente Stortinget delvis bompengefinansiert utbygging av fase 1 av rv 4 i Oppland, som inkluderer strekningene Reinsvoll-Hunndalen og Lygna N-Einavoll samt bygging av bomstasjoner. Det ble lagt til grunn at utbyggingen skulle skje parallelt med bompengeinnkrevingen og at et eventuelt låneopptak ville være av avgrenset størrelse. Fase 2 av utbygginga er nærmere omtalt i St.prp. nr. 74 (2000-2001). Samferdselsdepartementet la i proposisjon høsten 2002 frem et forslag til endret opplegg for finansiering av fase 1 av den planlagte utbyggingen av rv 4 i Oppland. Forslaget gikk ut på å endre bompengeordningen fra parallell utbygging og innkreving til utbygging med låneopptak og etterskuddsinnkreving av bompenger. Samferdselsdepartementet viste til at trafikkavvisingen ved bomstasjonen er på nærmere 50 pst., mot forutsatt 15 pst., samt problemene dette har skapt på tilliggende vegnett. Den etablerte bomstasjonen på rv 4 ved Breiskallen ble derfor åpnet for gratis passering fra og med 1. juli 2003 og ut byggeperioden. Bommen ble satt i drift igjen sommeren 2006. Forutsetningene for driften var:

- Låneopptak basert på fylkeskommunal garanti
- Raskest mulig utbygging av strekningen Reinsvoll-Hunndalen
- Etterskuddsbompengeinnkreving på gammel og ny rv 4 med samme takstnivå som i 2002, justert for prisstigning fra 2001
- Bommen på riksveg 4 Breiskallen åpnes for gratis passering i byggeperioden
- Iverksettelse av nødvendige tiltak på fylkesveger og kommunale veger som sikrer at bomstasjonene ikke gir større trafikklekkasje enn 15 pst. når innkrevingen starter opp igjen

Etter ett års drift er det imidlertid ikke tegn til at forutsetningen om maksimalt 15 pst. trafikktap til omkjøringsveiene oppfylt. Trafikkmengden på disse veiene har etter gjenåpning av bomstasjonene til tider vært dobbelt så stor som tidligere. Disse veiene, blant annet fylkesvei 89 og fylkesvei 111, er ikke tilpasset dette. Den økte trafikkmengden har ført til en dramatisk svekkelse av trafikksikkerheten, og belastningen på de som bor langs disse veiene har økt betydelig, og skaper daglig stor utrygghet. De iverksatte trafikksikkerhetstiltakene fra Statens vegvesen har ikke avhjulpet situasjonen.
Bomstasjonen ble åpnet i 2003 med henvisning til nettopp de problemer som den store trafikkmengden på omkjøringsveiene hadde skapt.
Mener statsråden at det går en grense for hvor store problemer omkjøringstrafikken skaper før det tas initiativ til for eksempel å åpne bomstasjonen på gamle rv 4 ved Breiskallen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bondevik II-regjeringen redegjorde i St.prp. nr. 78 (2002-2003) for finansieringsopplegget for prosjektet rv 4 Reinsvoll-Hunndalen ved Raufoss. I dette opplegget ble det lagt til grunn 15 pst. trafikkavvisning, og det er forutsatt gjennomført nødvendige tiltak på sidevegnettet slik at trafikkavvisningen ikke ble større enn dette. Bondevik II-regjeringen skrev inn i proposisjonen at man hadde "merka seg at kommunane har teke på seg ansvaret for å gjennomføre dei tiltaka som ble funne nødvendige på det kommunale vegnettet". Bompengeinnkrevingen ble igangsatt 21. august 2006, og har følgelig vært i funksjon i mindre enn ett år.

I 2005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Oppland fylkeskommune, Vestre Toten og Gjøvik kommuner samt Statens vegvesen for å se nærmere på aktuelle tiltak for å begrense trafikkoverføringen til sidevegnettet. I tråd med arbeidsgruppens anbefalinger ble det høsten 2006 innført fartsgrenser på 40 km/t på fv 111 i Gjøvik fra nord til kryss med fv 89 i Vestre Toten og videre på fv 89 vestover til Raufoss. I tillegg er det anlagt flere fartsdempere og opphøyde gangfelt på fv 111. Dersom trafikkoverføringen skulle vise seg å bli permanent, anbefalte arbeidsgruppen etablering av bomstasjon på fv 111.

Gjennomsnittlig trafikkavvisning de første 10 månedene er anslått til i underkant av 30 pst. Registreringene viser imidlertid en nedadgående tendens. På fv 111 og fv 89 i Gjøvik og Vestre Toten økte trafikken med om lag 80 pst. da bompengeinnkrevingen startet i 2006. Hittil i 2007 er økningen redusert til om lag 45 pst. Trafikkbelastningen på disse vegene er følgelig vesentlig mindre nå enn da innkrevingen startet. Det er også lekkasjer via andre lokale veger og fjernruter uten at det foreligger tellinger.

Årsvariasjoner i trafikkmengden kan påvirke tallene. Målinger i et så kort tidsrom er ikke tilstrekkelige til at det kan trekkes endelige konklusjoner. Trafikkutviklingen på sidevegnettet blir imidlertid vurdert fortløpende. Jeg legger til grunn at Oppland fylkeskommune og Vestre Toten og Gjøvik kommuner, i samråd med Statens vegvesen, vurderer innføring av ytterligere tiltak dersom trafikkavvisningen ikke blir redusert ytterligere, i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 78 (2002-2003).