Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1323 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 05.07.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Beslutningen om nedleggelse av Kure epilepsisenter er nå tatt.
Kan statsråden forsikre at gode forvaltningsprosedyrer er fulgt i anbudsprosessen, at et alternativt likeverdig tilbud er på plass innen 1. oktober 2007, og at nedleggelse av epilepsisenter ikke vil føre til svekkelse av tilbudet til epileptikere verken når det gjelder kvalitet eller kvantitet?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere spørsmål nr. 1154, datert 5. juni 2007, hvor statsråden i sitt svar redegjør for hvordan Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF ved Epilepsienheten i Sandvika vil få i oppdrag å etablere et rehabiliteringstilbud for mennesker med vanskelig regulerbar epilepsi fra 1. oktober 2007. Ifølge svaret på mitt forrige spørsmål ville statsråden be Helse Sør-Øst RHF foreta en supplerende gjennomgang for å være sikker på at vurderingene som er foretatt, er riktige også i forhold til alternativet med videre drift ved Kure. Statsråden skulle så orienteres om vurderingen før beslutning ble gjennomført. Så lenge denne saken har fått en så grundig vurdering, vil jeg anta at avgjørelsen som nå er tatt vil være til beste for pasientene, og ikke styrt av at helseforetaket vil redusere kjøp av tjenester av økonomiske hensyn. Det er imidlertid flere som nå stiller seg spørsmål om hvordan et kvalifisert tilbud skal kunne etableres på så kort tid, uten at dette svekker andre tilbud. Personale med erfaringsbasert spesialkompetanse på dette området går ikke arbeidsledige og venter på oppdrag, men jeg antar at RHF allerede har sikret seg kvalifisert personale og egnede lokaler som vil gi et likeverdig tilbud uten opphold.
Jeg har også fått henvendelse fra de private aktørene som hadde ønsket å drive Kure epilepsisenter videre, hvor de uttrykker stor frustrasjon over selve saksbehandlingsprosessen og hvor de antyder at RHF ikke følger sine egne etiske retningslinjer for innkjøp/anbud.
Frustrasjonen gjelder manglende informasjon om saksgangen, og manglende tilbakemelding på at henvendelser er mottatt.
De mener seg ikke behandlet i tråd med forvaltningsloven. De er også kritiske til at RHF ikke hadde sitt tilbud ferdig på den datoen de private aktørene fikk frist til å levere inn et tilbud, og at representanter for RHF/SSE er til stede når de presenterer sitt tilbud for daværende Helse Sør.
Som følge av sammenslåingen av Helse Sør og Øst ble saken videresendt det nye RHF, og ifølge informasjonsdirektøren ved Helse Sør ble saken fremlagt/videresendt uten innstilling. De private aktørene ba da om å få presentere seg for de som skulle fatte beslutningen, men dette har de ikke engang fått noen tilbakemelding på. Da statsråden ba Helse Sør-Øst innhente supplerende opplysninger særlig med henblikk på videre drift av Kure, sendte representanten for de private aktørene en e-post til administrerende direktør og ba om å bli kontaktet for å få mulighet til å gi opplysninger og presentasjon. Det har ikke kommet noe svar på denne henvendelsen. De private aktørene føler nå at deres sak ikke er godt nok opplyst der hvor beslutningen ble tatt etter at Helse Sør hadde sendt fra seg saken uten innstilling. Jeg håper at statsråden kan gi et tydelig svar på alle tre delene i mitt spørsmål da dette er en sak som opptar både pasientene og de ansatte ved Kure, men det vil også være klargjørende for hvordan private aktører kan forvente å få sine anbud behandlet på av RHF.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Sør-Øst RHF opplyser at etter at Norsk Folkehjelp meldte fra om salg av eiendommen der Kure epilepsisenter drives, og at organisasjonen ville avvikle som driftsoperatør for senteret, har Helse Sør-Øst RHF foretatt en samlet vurdering av hvordan de ut fra sitt "sørge for"-ansvar best kan følge opp tilbudet til pasientgruppen som så langt er blitt ivaretatt av Kure epilepsisenter. I underlaget for vurderingene har det også inngått innspill fra private aktører, bl.a. innspill som gjelder videre drift av Kure epilepsisenter.

Dersom Helse Sør-Øst RHF skulle se det som mest hensiktsmessig å ivareta denne pasientgruppen ved at private aktører driver Kure epilepsisenter videre, ville det kreve at en følger reglene for offentlige anskaffelser.

Etter en samlet vurdering har Helse Sør-Øst kommet til at beste oppfølging av pasientgruppen vil være at pasientgruppen blir ivaretatt ved å videreføre et tilbud til pasienter med vanskelig regulerbar epilepsi ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Epilepsienheten i Sandvika.

Helse Sør-Øst RHF har følgelig ikke utlyst konkurranse, jf. regler for offentlige anskaffelser.

Helse Sør-Øst RHF mener at den valgte løsning bl.a. vil muliggjøre samarbeids- og synergieffekter gjennom samlokalisering med den etablerte høyspesialiserte enheten innen epilepsiomsorgen, samt gi god samhandling med det pedagogiske tilbudet med spesialkompetanse innen epilepsi ved Solberg skole.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at så langt en har kunnet bringe på det rene samsvarer en slik løsning godt med de behov for behandlingstilbud som foreligger og de faglige krav til behandling som relevante fagmiljøer vektlegger.

Som jeg gjorde rede for i mitt svar på spørsmål nr. 1154 til skriftlig besvarelse forutsettes det etablert et tilbud for 12 personer. Dette samsvarer med gjennomsnittsbelegget ved Kure epilepsisenter, og er følgelig et tilbud av samme omfang plassmessig som tilbudet ved Kure epilepsisenter.

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF tar sikte på å etablere et tilbud innen 1. oktober 2007 med egnede lokaler og kvalifisert personell. Tilbudet til personer med epilepsi vil ikke bli svekket ved den løsningen som er valgt, men vil heller bli styrket gjennom de muligheter for samhandling med spesialkompetanse som denne løsningen vil gi.