Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1325 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 09.07.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Narkotika representerer et betydelig problem i norske fengsler, og fengselsansatte gjør en stor innsats i kampen mot narkotika innenfor murene. TV2 hadde nylig en kritisk reportasje om Ila der det ble hevdet at helsetjenesten ved fengslet skal ha delt ut brukerutstyr til innsatte.
Medfører dette riktighet, og hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at helsetjenesten samarbeider med fengselsledelsen i kampen mot narkotika og for at de innsatte skal bli rusfrie?

Begrunnelse

Undertegnede tok opp denne problemstillingen knyttet til bekjempelsen av narkotika i våre fengsler i forbindelse med debatten om Ot.prp. nr. 31 (2006-2007) Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.) uten å få svar fra justisministeren.
Det er vel kjent at norske fengsler sliter med et betydelig narkotikaproblem, og at de ansatte i fengslene gjør en stor innsats for å avdekke forsøk på innsmugling og innsattes bruk av stoff. Derfor er det all grunn til å reagere når TV2 for en tid tilbake kunne opplyse at helsetjenesten ved Ila fengsel skal ha delt ut brukerutstyr i form av sprøyter til innsatte, noe som er helt uakseptabelt om det medfører riktighet. Det kan ikke være slik at helsetjenesten i fengslene kan tillates å utvikle en "privat" narkotikapolitikk i strid med samfunnet utenfor under dekke av taushetsplikten. Reportasjen i TV2 tyder på at helsetjenesten ved Ila opptrer som en stat i staten helt utenfor fengselsledelsens kontroll.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ja, jeg er gjort kjent med at helsetjenesten ved enkelte fengsler forestår innbytte av sprøyter. Dette er en ordning som fra vår side er rimelig uakseptabel. Dette vil jeg ta opp med helseministeren for å finne frem til ordninger som gjør at vi sammen når våre felles mål, om å hindre og tilrettelegge for en tilværelse uten illegalt rusmisbruk i våre fengsler.

Nærmere 60 pst. av de som settes i fengsel har problemer med misbruk av narkotika.

Bekjempelse av narkotika og hindring av smittespredning er begge gode og høyt prioriterte formål, med hver sine regelverk og virkemidler. Dilemmaet oppstår fordi virkemidlene er delvis motstridende og må balanseres mot hverandre. Dette vil jeg ha en avklaring på, og arbeidet med dette vil bli prioritert.

Kriminalomsorgen har som mål å hindre illegalt rusmisbruk og skal fortsatt beslaglegge brukerutstyr og narkotika. Det er en kjensgjerning at det til tross for omfattende kontroll og forebyggende arbeid fortsatt finnes noe tilgang på narkotika i våre fengsler.

Jeg kan forsikre representanten Aspaker om at Kriminalomsorgen og helsetjenesten samarbeider i kampen mot narkotika og tilrettelegger for at misbrukerne får hjelp for å gjøre noe med sine rusproblemer.

Jeg kan opplyse at Kriminalomsorgen nå arbeider med en helhetlig strategi mot rusproblematikken. Strategien skal omhandle både kontroll og rehabiliteringstiltak, organisering av rusmiddelarbeidet og samarbeid med andre etater.