Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1332 (2006-2007)
Innlevert: 03.09.2007
Sendt: 03.09.2007
Besvart: 10.09.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Når man blir tatt i fartskontroll og får forenklet forelegg ved f.eks. å kjøre i 94 km/t i 80-sone, står det på seddelen bot kr 2600 kr, subsidiært 3 dager i fengsel.
Har man anledning til å velge fengsel dersom man ikke ønsker å betale beløpet til statskassen?

Begrunnelse

Bøtene for fartskontroll og trafikkovertredelser generelt er ekstremt høye. Kombinert med at politiet ofte står på rette veistrekninger med lasermåler, og ikke der hvor det virkelig kan være farlig kjøring, gir dette inntrykk av at man kun er ute etter å håve inn penger, ikke primært å sikre trygg trafikk. Selv små trafikkforseelser håndheves strengt.
Mange finner dette urimelig, og man kan tenke seg at noen, istedenfor å fylle opp en allerede smekkfull statskasse, ønsker å gå i fengsel, således spare beløpet, og heller la staten betale en fengselsplass. I et slikt tilfelle vil staten få en kostnad tilknyttet fengselsplassen, isteden for en bøteinntekt.
Det ønskes besvart om dette er et reelt valg bilfører har.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: En person som blir bøtelagt har ikke anledning til å velge å sone den subsidiære fengselsstraffen fremfor å betale det ilagte pengebeløpet.

Det følger av påtaleinstruksens § 30-1 at bøter og andre pengekrav til fordel for statskassen skal søkes innkrevet ved Statens innkrevingssentral. Det følger videre av påtaleinstruksens § 30-9 at det først er bøter som ikke lar seg inndrive ved utleggstrekk eller annen tvangsfullbyrdelse som skal fullbyrdes ved soning av den subsidiære fengselsstraff. I disse tilfelle oversendes boten fra Statens innkrevingssentral til politiet som treffer avgjørelse om fullbyrding av den subsidiære fengselsstraffen i medhold av påtaleinstruksen § 29-3, første ledd annet punktum.

Det er således ikke mulig for en bøtelagt person å velge fengsel fremfor å betale boten, slik at han derved påfører staten de økte utgifter en fengselsplass medfører.