Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1334 (2006-2007)
Innlevert: 03.09.2007
Sendt: 03.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Etter anbudsinnhenting på siste hovedparsell har Namdalsprosjektet en underdekning på 17 mill. kroner. Med de vurderinger som ble gjort i 2005/2006 har Namsos-samfunnet bidratt med finansiering opp til det maksimale i tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av St.prp.nr 81 (2000-2001).
Når vil staten komme inn og dekke overskridelsene utover 10 pst., og vil statsråden sørge for at man kan igangsette arbeidet med å sluttføre Namdalsprosjektet, og da uten ytterligere kutt i prosjektet?

Begrunnelse

Namdalsprosjektet er besluttet og beskrevet i St.prp. nr. 81 (2000-2001), samt at det er videre fulgt opp i forbindelse med Stortingets behandlinger av St.prp. nr. l (2001-2002), (2002-2003), (2003-2004), (2005-2006) og St.prp. nr. 62 (2003-2004). Prosjektet var i 2001 kostnadsberegnet til 305 mill. kroner med en bompengefinansiert andel på 145 mill. kr. I St. prp. nr. 81 (2000-2001) ble innfartstrasé sør til Namsos og vest for Nøsthaugen beskrevet som aktuell dersom dette var lokalt ønsket. Det er fattet kommunale vedtak om dette, som ble finansiert med å øke bompengesatsene med kr. l,-. Den ekstra kronen er senere gått inn i prosjektet uten at vedtatt trasé, vest for Nøsthaugen, er blitt fulgt opp.
Høsten 2003 ble det klart at prosjektet hadde en svikt i bompengeinntektene og et økt kostnadsoverslag på samlet ca. 150 mill. kroner. Etter mange runder har dette blitt fulgt opp med:
- økt bompengebidrag gjennom maks satser (til kr. 15,-)
- maks innkrevingstid (inntil 19 år).
Økt bompengebidrag gjennom maks satser og maks innkrevingstid er beregnet å gi ca. 170 mill. kroner i bompengeandel. Videre er statlig finansiering økt med 30 mill. kroner. Med utgangspunkt i vedtatte endringer ble siste hovedparsell vedrørende tilknytning RV 17 og ny bru Namsen, den såkalte Mettedalslinja, sendt ut på anbud vinteren 2007 med anbudsfrist 25. april 2007. Etter anbudsrunden ble det dokumentert en underdekning i prosjektet med ca. 17 millioner kr., jf. møte i Referansegruppa 25. juni 2007. Tilbakemeldingen til Namsos kommune i formannskapets møte 26.06.2007 er tydelige fra prosjektleder og Statens vegvesen på at lokalsamfunnet må aksepterer nye kutt i prosjektet.
Det er som kjent Statens vegvesen som bygger riksveier og ergo må ta ansvar for å fullføre det igangsatte prosjektet. Det er også viktig å understreke at Namsos kommune har fattet sine beslutninger i prosjektet ut fra anbefalinger og kalkyler gitt av Statens vegvesen, og da med både positive og sterke innspill fra den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet, når det gjaldt vurderingene knyttet til Mettedalstraseen (2005).
Med de vurderinger som ble gjort 2005/2006 har Namsos-samfunnet bidratt med finansiering opp til det maksimale i tråd med St.prp. nr. 81 (2000-2001). Det er allerede vedtatt kutt i prosjektet som smerter lokalsamfunnet.
Med bakgrunn i at målene med Namdalsprosjektet var bl.a. å bedre trafikksikkerheten, antar jeg det vil være uaktuelt å foreta ytterligere kutt i prosjektet som medfører redusert trafikksikkerhetstiltak.
I St.prp. nr. 81 (2000-2001) - kap. 3 står det: " Ved kostnadsoverskridelser på enkeltprosjekter kan det være aktuelt å endre eller redusere innholdet i Namdalsprosjektet. Ut over dette vil kostnadsoverskridelser inntil 10 pst. dekkes av bompengeselskapet og staten i samme forhold som i den opprinnelige finansieringsplanen. Staten dekker kostnadsoverskridelser utover 10 pst".

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 1 (2005-2006) la Samferdselsdepartementet fram et forslag til opplegg for fullfinansiering av prosjektet, basert på at den nye brua over Namsen tilknyttes rv 17 via Mettedalen. Både Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos og Overhalla kommuner sluttet seg til det skisserte opplegget for sluttføring av Namdalsprosjektet. Statens vegvesen innhentet etter dette tilbud på arbeidene med tilknytning av brua til rv 17 via Mettedalen. Innkomne tilbud tilsier imidlertid at arbeidene vil bli om lag 17 mill. kr dyrere enn forutsatt i den finansieringsplanen som det var oppnådd lokal enighet om.

Nye beregninger viser at kostnadsøkningen på 17 mill. kr på tilknytningen til rv 17 i all hovedsak vil kunne dekkes med bompenger innenfor den vedtatte innkrevingsperioden. I tillegg har Statens vegvesen foreslått noen mindre reduksjoner innenfor Namdalsprosjektet. Både Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos og Overhalla kommuner har sluttet seg til det reviderte opplegget.

I tillegg til ovennevnte er jeg nettopp blitt gjort kjent med at Statens vegvesen dessverre har foretatt en regnefeil, og at det derfor fortsatt mangler 10-15 mill. kr før prosjektet kan sluttføres som forutsatt. Det er flere alternative løsninger for finansiering av restbehovet; økte statlige bevilgninger, økt bompengebidrag eller redusert innhold i prosjektet, evt. en kombinasjon av disse alternativene. Spørsmålet om evt. økte statlige bevilgninger til prosjektet må avklares med Nord-Trøndelag fylkeskommune som skal ha avgjørende innflytelse på prioriteringene innenfor investeringsrammen til øvrig riksvegnett i fylket.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget så snart det foreligger nærmere avklaringer.