Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1347 (2006-2007)
Innlevert: 04.09.2007
Sendt: 05.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Mattilsynet er nå i ferd med å gjennomføre stengning i helgene. Det vil medføre problemer for lakseeksporterende bedrifter, spesielt i Nord-Norge som eksporterer laks til Russland som er et av de viktigste markedene for norsk sjømat.
Vil statsråden sørge for at mattilsynet holder åpent også i helgene slik at oppdrettsnæringen kan få eksportere laks?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Åpningstidene ved Mattilsynets distriktskontorer for utstedelse av sunnhetsattester og erklæringer i forbindelse med eksport av sjømat er i prinsippet innenfor kontortiden, men ved innmeldt behov kan dette utvides til perioden kl. 07.00 til 20.00 fra mandag til fredag. De samme åpningstidene gjelder for hele landet.

Enkelte av Mattilsynets distriktskontorer har holdt åpent utover disse tidene. Dette har vist seg å være kostnadskrevende. Mattilsynet har, for å holde kostnadsnivået i etaten nede og av hensyn til likebehandling, innskjerpet at en ikke skal holde åpent utover kl. 07-20 på vanlige virkedager.

Både jeg og fiskeri- og kystministeren er kjent med at det fra fiskeri- og havbruksnæringen er påpekt at dette har negative konsekvenser for næringen.

Ved eksport av fisk til land utenom EU er hovedregelen at partiet skal følges av en sunnhetsattest. Sunnhetsattest kan i dag utstedes av 23 av Mattilsynets distriktskontor.

Det ble i 2004 gjennomført en uformell kartlegging av behov for utsteding av attester utenom ordinær åpningstid. Kartleggingen viste at næringen i liten grad benyttet seg av tilbudet om utvidet åpningstid ved eksport av fisk. I 2006 i forbindelse med omlegging av eksportregimet av laks og ørret til Russland ble det gjort en liknende kartlegging som ikke avdekket store endringer i dette behovet.

Mattilsynet utsteder ca 25000 sunnhetsattester for eksport av fisk pr år. Mattilsynets tall viser at behovet varierer sterkt mellom landsdelene og de ulike distriktskontorene. Eksempelvis utsteder de 4 største distriktskontorene på Vestlandet og Østlandet ca 150 attester i løpet av en fredag, som er den travleste dagen i uken på attestfronten. Til sammenligning utsteder kontorene i Troms og Finnmark i overkant av 100 attester i løpet av en måned.

Jeg ser at en her møter to kryssende hensyn. På den ene siden, næringens behov, og på den annen side det offentliges muligheter for og kostnader ved utvidede åpningstider.

På oppdrag fra landbruks- og matministeren og fiskeri- og kystministeren ble det 3. september 2007 satt i gang en prøveordning i region Troms og Finnmark der Mattilsynets åpningstider er ytterligere forlenget utover utvidet åpningstid. I prøveperioden vil Mattilsynets distriktskontor i Kirkenes, Vadsø og Båtsfjord havn kunne utstede attester ved eksport i tidsrommet 07:00 - 22:00 på hverdager og lørdager. Prøveordningen løper ut året. Deretter vil den bli evaluert med tanke på ressursbruk i Mattilsynet i forhold til behovet i næringen.