Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1348 (2006-2007)
Innlevert: 04.09.2007
Sendt: 05.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det har gjennom NRK Hedmark blitt kjent at Samferdselsdepartementet ikke ønsker at Løten kommune skal få omregulert et område ved Ånestadkrysset fra industriformål til detaljhandel.
Er samferdselsministeren oppmerksom på at departementet ved å fraråde omdisponering, griper sterkt inn i en enkelt kommunes utviklingsmulighet, og at manglende kapasitet i Ånestadkrysset og vegsystemet rundt er i ferd med å bli en flaskehals for hele regionen øst for krysset?


Begrunnelse

Ånestadkrysset er et svært viktig knutepunkt i Hedmark. Der møtes rv 3 og rv 25. Begge vegene er sterkt trafikkert og svært sentrale kommunikasjonsårer i Hedmark. Her passerer svært mye av tungtransporten mellom Midt-Norge og Oslo, og det er ingen enkle og lettvinte omkjøringsmuligheter. Det er stor fare for at disse vegene kan bli flaskehalser i forhold til næringsutvikling i området og regional utvikling generellt, om ikke utviklingen av vegkapasitet får mer fokus.
Når Samferdselsdepartementet ifølge NRK Hedmark fraråder en omregulering pga. trafikkbelastning, så illustrerer det bare at man allerede er for sent ute. Manglende kapasitet hemmer vekstmulighetene i Løten og i hele regionen. Fokuset må derfor rette seg mot økt kapasitet i stedet for å stoppe utviklingen.
Det er viktig for Løten å kunne utnytte infrastrukturen som kommunen og lokalt næringsliv allerede har investert i området ved Ånestadkrysset. Dette beløper seg til minimum 20 mill. kr., og det lokale næringsliv har lovet en utvikling med 100 arbeidsplasser om området blir omregulert. Det er samtidig viktig for Elverum, Østerdalen og Trysil at rv 3/rv 25 fram til Elverum utvikles med en kapasitet som kan håndtere dagens og framtidens belastning.
I disse områdene finner man flere av Norges mest attraktive turistmål og utfartsmuligheter fra Oslo. Løten kommune må ikke fratas muligheten til å utvikle næringsvirksomhet og arbeidsplasser når de allerede har belastningen med trafikken, og utviklingen av turistnæringen i hele regionen må ikke hemmes av manglende utvikling av infrastruktur.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet har i brev av 2. juli 2007 til Miljøverndepartementet støttet Statens vegvesens innsigelse til Løten kommunes forslag om å endre reguleringsplanen for det eksisterende Ånestad næringssenter. Kommunen har foreslått at Ånestad næringssenter åpnes for detaljhandel.

Saken er nå til behandling i Miljøverndepartementet som etter plan- og bygningsloven skal ta beslutning i slike saker.

Samferdselsdepartementet har i uttalelsen til Miljøverndepartementet lagt til grunn at en gjennomføring av reguleringsplanforslaget vil generere ny trafikk på riksveg 3, tilsvarende 10 års trafikkvekst. Samferdselsdepartementet har i uttalelsen støttet seg på Vegdirektoratets argument om at en slik økning i trafikken vil få store negative konsekvenser for fremkommeligheten og trafikksikkerheten på riksveg 3 forbi Ånestad.

Riksveg 3 er en viktig transportrute for næringslivet. Mellom 80 og 90 pst. av tungbiltransporten mellom Sør- og Østlandet til Trøndelag og videre nordover velger riksveg 3 gjennom Østerdalen. Det er derfor viktig for Samferdselsdepartementet å sikre tilfredsstillende kapasitet på denne ruten, slik representanten Gundersen også er opptatt av.

Det foreligger lokale planer om bompengefinansiert utbygging av rv3/rv25 mellom Hamar og Elverum. En eventuell prioritering av prosjektet vil bli gjort i forbindelse med de kommende revisjoner av Nasjonal transportplan (NTP), først i forbindelse med fremleggingen av stortingsmeldingen om NTP for perioden 2010-2019.

Et viktig tilleggsargument er at detaljhandel på Ånestad næringssenter vil svekke det eksisterende handelssenteret i Løten. Dette kommer blant annet frem i en rapport fra Vista Analyse AS. Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark fraråder også detaljvarehandel på Ånestad på grunn av at det vil kunne svekke Løten sentrum som handelssentrum. En spredning av detaljvarehandelen utenfor eksisterende tettsteder vil generelt føre til økt transportbehov.

Jeg er opptatt av å unngå arealdisponeringer som vil gi unødvendig økt transportbehov og kapasitets- og sikkerhetsproblemer på viktige deler av det eksisterende vegnettet. Dette er i samsvar med gjeldende rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.