Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1351 (2006-2007)
Innlevert: 05.09.2007
Sendt: 06.09.2007
Besvart: 12.09.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har Regjeringen til hensikt å følge opp Stortingets vedtak om å innføre et industrikraftregime for kraftforedlende industri?

Begrunnelse

I vårsesjonen 2005 vedtok Stortinget med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet å utrede i den hensikt å etablere et industrikraftregime for kraftforedlende industri. De nåværende regjeringspartier som støttet vedtaket, brukte dette svært aktivt i valgkampen 2005, og lovet oppfølging dersom de kom i regjering.
Til tross for vedtaket og til tross for den høye sigarføringen i valgkampen, så har Regjeringen ikke levert. Regjeringens stadige løfter om at dette snart skal foreligge brytes hver gang. Siste gangen var da representanter for Regjeringen og regjeringspartiene lovet at regimet skulle være på plass i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og heller ikke denne gang leverte.
For flere industribedrifter vil et industrikraftregime være avgjørende for deres fremtid i Norge. En av disse er Hydro Aluminium Karmøy som må fase ut Søderberganlegget i løpet av 2009. Dersom dette skjer uten at det investeres i nytt Prebakeanlegg, vil ca. 600 arbeidsplasser gå tapt og med dem et kompetansemiljø det har tatt flere tiår å bygge opp. I tillegg til dette vil mellom en og to ganger så mange arbeidsplasser forsvinne i det lokale næringsliv som leverer varer og tjenester til bedriften.
Hydro er interessert i å erstatte Søderberganlegget med nytt Prebakeanlegg, dersom de kan sikres nødvendig og langsiktig energitilgang på tilfredsstillende betingelser. Hydro må ta en investeringsbeslutning innen få måneder dersom man skal erstatte Søderberganlegget og beholde kompetansen. Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak om industrikraftregime vil være avgjørende for en eventuell investeringsbeslutning.
Dersom Regjeringen ønsker å beholde det som er igjen av kraftforedlende industri i Norge, må det nå handles raskt. Det er grunn til å minne om at denne industrien er den mest energieffektive og miljøvennlige i verden, og står for en betydelig del av vår verdiskaping og våre eksportinntekter.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftintensiv industri i Norge, og følger aktivt opp arbeidet med å få på plass langsiktige løsninger som sikrer industrien stabil tilgang på kraft.

Det arbeides langs flere ulike spor, og Regjeringen har en aktiv dialog med industrien. Arbeidet er imidlertid krevende, og statsstøttereglene setter strenge begrensninger for tiltak overfor den kraftintensive industrien. Det er derfor nødvendig fortsatt å bruke noe tid for å sikre at løsningene ligger innenfor handlingsrommet for statsstøttereglene.