Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1354 (2006-2007)
Innlevert: 06.09.2007
Sendt: 06.09.2007
Besvart: 14.09.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad søkte i mai 2007 om å bli godkjent som sykehus med siktemål å bli innlemmet i Fritt Sykehusvalg.
Kan statsråden gi et svar på når det vil foreligge svar på Capio Anoreksi Senters søknad om godkjenning som sykehus?

Begrunnelse

Svært mange pasienter med spiseforstyrrelser erfarer at behandlingstilbud ikke foreligger i henhold til deres behov for innleggelse i spesialiserte avdelinger.
Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad behandler pasienter med spiseforstyrrelser fra hele Norge. Senteret kan fortelle at de mottar en strøm av henvendelser fra pasienter som har behov for behandling, men som ikke får dette. Disse pasientene har liten forståelse for at de ikke kan få behandling når de samtidig ser at Capio Anoreksi Senter har 1/3 ledig kapasitet.
Saken om spiseforstyrrelser ble debattert i Stortinget den 29. mai i år. Statsråden uttalte da at det ikke er tvil om at Capio Anoreksi Senter besitter mye kompetanse, som kanskje kan utnyttes enda mer. Representanter som deltok i debatten, uttalte at de blir kontaktet av pasienter og pårørende som er i en fortvilet situasjon, og som ikke får den behandling de har behov for og rett til. Behovet er betydelig, samtidig som hjelpen finnes. Det er tverrpolitisk enighet om at behandlingstilbudet for denne pasientgruppen må forbedres. Det vil være en styrke å kunne tilby forskjellige behandlingskonsept slik at pasientene får en reell mulighet til å velge den behandlingen som passer best. Ved denne typen lidelse er det kanskje nettopp en slik faktor som kan være utslagsgivende for om behandlingen skal lykkes
Det er behov for en rask avklaring fra departementets side i denne saken, slik at pasienter med alle former for spiseforstyrrelser kan få kvalifisert hjelp, og en mulighet til å velge et behandlingskonsept som har hatt meget god effekt på mange.
Statsråden lovet å følge opp søknaden fra Capio Anoreksi Senter spesielt, og det knytter seg derfor en viss forventning og spenning i forhold til svaret på søknaden.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad har i brev av 24. mai d.å. søkt Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning som sykehus i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten. Sosial- og helsedirektoratet som er departementets rådgivende organ, fikk den 29. juni d.å. oversendt søknaden for vurdering. Departementet vil behandle søknaden så snart tilrådningen fra Sosial- og helsedirektoratet foreligger.