Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1376 (2006-2007)
Innlevert: 13.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 26.09.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det er tverrpolitisk enighet om opprettelse av Barnas Hus som et prioritert tiltak for å sikre en mer effektiv oppfølging av saker der det er mistanke om overgrep mot barn. Samtidig vil Barnas Hus bety bedre ivaretagelse av barn som er blitt ofre for overgrep. 2007-budsjettet legger til rette for oppstart av Barnas Hus i Bergen og Hamar.
Hva er status for arbeidet med etableringen, og når kan vi forvente at det første norske Barnas Hus i Bergen kan åpne sine dører?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har slått fast i Soria Moria-erklæringen at den skal "sikre et bedre helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep gjennom blant annet å vurdere opprettelse av et 'Barnas hus' ". I statsbudsjettet for 2007 (St. prp. nr. 1( 2006 - 2007))foreslo Regjeringen opprettelse av et pilotprosjekt med "Barnas hus" for å gi et bedre tilbud til barn. Dette fikk Stortingets tilslutning. Dette ble ytterligere styrket i Revidert nasjonalbudsjett for 2007 (St. prp. nr. 69 (2006-2007)), der Regjeringen foreslo å etablere to "Barnas hus" i løpet av 2007, noe som også fikk Stortingets tilslutning.

Det første huset vil åpne i Bergen i månedsskiftet oktober/november.

Justisdepartementet ba Politidirektoratet i brev av 2. februar d.å. om å sette ned en regional prosjektgruppe med representanter for de ulike myndigheter og fagområder for å etablere et pilotprosjekt med Barnas hus i Bergen. Politimesteren i Hordaland ble gitt ansvaret for prosjektgruppen og etableringen av pilotprosjektet. En prosjektrapport er utarbeidet av den regionale prosjektgruppen og oversendt Politidirektoratet som grunnlag for det videre arbeidet med pilotprosjektet.

I brev av 28. mars d.å. orienterte Justisdepartementet Politidirektoratet om at justisministeren i samråd med helse- og omsorgsministeren hadde bestemt at det skal opprettes et Barnas hus på Hamar i tillegg til pilotprosjektet i Bergen. Politimesteren i Hedmark ble av Politidirektoratet bedt om å opprette en regional prosjektgruppe, tilsvarende den man hadde for pilotprosjektet i Bergen. Også denne prosjektgruppen har levert sin utredning til Politidirektoratet.

På Justisdepartementets anmodning har Politidirektoratet opprettet en styringsgruppe på direktoratsnivå, bestående av representanter for relevante myndigheter og fagområder, for å ivareta behovet for samordning på sentralt hold og lede etableringen av Barnas hus-prosjektene. Politidirektoratet leder styringsgruppen. Styringsgruppen har behandlet rapportene fra de regionale prosjektgruppene

Pilotprosjektet i Bergen kalles Barnehuset Bergen, og tilsvarende skal prosjektet på Hamar hete Barnehuset Hamar. Grunnen til at man endrer navnet er at navnet Barnas Hus allerede i lang tid har vært navn på andre virksomheter, bl.a. et aktivitetshus for barn i Bergen, en kjede for klær, samt barnehager. Man har derfor funnet det uheldig at man bruker navnet Barnas Hus også på ovennevnte prosjekter og har derfor bestemt seg for å kalle prosjektene som nå etableres for barnehusene.

Forslagene i rapportene fra begge regionale prosjektgruppene følges nå opp i hhv. Bergen og Hamar med sikte på etablering av prosjektene. Også i Hamar har man funnet lokaler, der Barnehuset skal holde til.