Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1381 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 20.09.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til brev fra Sivilombudsmannen (SOM) av 10.9.2007 til Statens vegvesen Vegdirektoratet (VD). Nok en gang får VD påtale fra SOM i forbindelse med journalføring av dokumenter og praktisering av offentlighetsloven. Dette er fortsatt underlig fra en regjering som proklamerer mer-offentlighet i forvaltningen. Jeg viser til tidligere spørsmål til samme statsråd om samme emne.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre journalføring og riktig praktisering av offentlighetsloven i Vegdirektoratet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er orientert om saken som foranlediget uttalelse fra Sivilombudsmannen (SOM) i brev av 10.09.07 til Vegdirektoratet (VD). SOM påpeker at VD har feiltolket arkivforskriften da to e-poster i tilknytning til raset i Hanekleivtunneken ble journalført først halvannen måned etter mottak.

VD har for flere år siden utarbeidet rutiner og retningslinjer for bruk av e-post i Statens vegvesen. Journalføring av e-post inngår som et eget punkt. VD vil følge opp SOMs uttalelse overfor ledere og ansatte i Statens vegvesen gjennom klare instrukser for hvordan e-post skal behandles i forhold til offentlighetsloven og arkivloven med forskrifter.

Som jeg svarte i brev av 19.12.07 på spørsmål nr. 358 til skriftlig besvarelse, ville jeg følge opp manglende journalføring av e-post på kommende etatstyringsmøte med Vegdirektoratet. Det har jeg gjort, og vil også framover ha journalføring av e-post og praktisering av meroffentlighet som tema på etatstyringsmøtene.