Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1383 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 14.09.2007
Besvart: 24.09.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Har allmennheten rett til å raste og bade fra en brygge eller molo uten eierens tillatelse?

Begrunnelse

Det ønskes herunder besvart om brygge eller molo generelt er å anse som innmark eller utmark.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Friluftsloven gir ingen direkte hjemmel til ferdsel eller opphold på brygge eller molo, og allmenn rett til rasting på eller bading fra slike er ikke nevnt. Loven angir imidlertid konkret at det ikke er tillatt å legge til med båt ved kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke, jf § 7.

Friluftslovens § 1a angir hva som er å anse som innmark og utmark. Lovens konkrete oppregning av innmarksarealer er imidlertid ikke uttømmende. Spørsmålet om et areal er innmark eller utmark må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle, der også lokale forhold kan få betydning.

Brygge eller molo vil i de fleste tilfeller være å anse som like med innmark. Men allmenn adgang kan også være gjenstand for tvil, for eksempel når en enkel brygge eller molo, som ikke utgjør del av opparbeidet privat strand, er omgitt av utmark. Å gå over en brygge i utmark når man er på tur langs sjøen vil neppe innebære slik ulempe for eier at dette krever tillatelse, selv om rasting på og bading fra brygga krever tillatelse. Brygge eller molo kan også være offentlig anlagt for friluftsliv eller annet samfunnsformål som gir allmennheten adgang til regulert bruk.

Jeg viser ellers til rundskriv T-3/07 som gir mer informasjon og veiledning om tolking og anvendelse av friluftslovens regler i praksis.