Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1388 (2006-2007)
Innlevert: 17.09.2007
Sendt: 17.09.2007
Besvart: 26.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hinna Fotball har fått brev fra Stavanger likningskontor om at klubben må betale skatt av en inntekt på ca 300000 kr i året som klubben får for dugnadsarbeid under hjemmekampene til Viking. Til tross for at hver krone av inntektene blir brukt til arbeid med barn og unge i Hinna bydel begrunner likningskontoret skatteleggingen av dugnadsaktiviteten med at den ikke er en del av "institusjonens ideelle formål".
Er statsråden enig i Stavanger likningskontors tolkning av skatteloven?

Begrunnelse

Ifølge Stavanger Aftenblad 7. september 2007 ble det i 2005 sendt ut et brev fra Skatteavdelingen på Stavanger Likningskontor hvor det står at "Hinna fotball har hatt inntekter frå parkering på Viking stadion på 310214 kroner i 2004. Likningskontoret er av den oppfatning at disse inntektene er å anse som økonomisk virksomhet, som ikke kommer inn under skattefritaket." Begrunnelsen var at virksomheten ikke ble definert som en del av institusjonens ideelle formål og at inntektene oversteg taket som er satt på 140000 kroner. Kristelig Folkeparti mener det bør finnes en løsning som gjør at frivillig dugnadsarbeid ikke skattelegges på denne måten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan ikke gå inn og foreta en fortolkning av skattelovens bestemmelser i den konkrete saken vedrørende Hinna fotball, men kan generelt bemerke følgende:

En organisasjon e.l. som ikke har erverv til formål, er fritatt fra plikten til å betale formues- og inntektsskatt, jf. skatteloven § 2-32 første ledd. Driver organisasjonen virksomhet, vil den delen av virksomheten som går ut på å gjennomføre organisasjonens formål, være skattefri.

Dersom organisasjonen driver økonomisk virksomhet som ikke går ut på å gjennomføre det ideelle formålet, og denne er av et visst omfang og har en viss varighet, vil et eventuelt overskudd fra denne virksomheten være gjenstand for inntekts- og formuesskatt, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd. Ett eller noen få enkeltstående arrangementer, f. eks. bingovirksomhet eller loppemarked, vil ha et så tilfeldig preg at det ikke regnes som økonomisk virksomhet. Det samme vil normalt gjelde for enkeltstående flytteoppdrag, basarer, lotterier o.l. Hvis organisasjonen får oppdrag som følge av aktiv markedsføring eller aktiviteten av andre årsaker mister sitt tilfeldige preg, vil aktiviteten etter sikker skatterett regnes som økonomisk virksomhet. Veldedige og allmennyttige organisasjoner vil likevel kunne drive slik virksomhet med en bruttoomsetning på inntil kr 140 000 uten at inntekten blir skattepliktig.

Regjeringen har gitt uttrykk for sterk støtte til frivillig sektor, og vi har et ansvar for at frivillig sektor har gode rammebetingelser.

Medlemmers gratisarbeid for sin forening er selvsagt normalt skattefri for medlemmene selv, allerede av den grunn at det er gratisarbeid. Det saken gjelder, er skattereglene for overskudd av dugnadsarbeid som mange foreninger driver i et marked for å skaffe midler til sin ideelle virksomhet. Flytte- og transportoppdrag, vakttjenester m.v. er typiske eksempler. Det konkrete tilfellet gjelder parkeringstjenester ved en annen forenings idrettsarrangementer. At skattemyndighetene anser slik inntektsgivende tjenesteyting som næringsvirksomhet, ikke som utøvelse av tjenesteyterens egen ideelle aktivitet, er utslag av en konkret vurdering, som vi må ta til etterretning. Det fritar som kjent ikke fra næringsklassifisering at overskudd brukes til finansiering av den ideelle aktiviteten.

Det er også et viktig hensyn at ikke reglene for frivillige organisasjoners næringsvirksomhet skal undergrave livsgrunnlaget for små bedrifter og næringsdrivende som opererer innenfor samme virksomhetsområde.

Hvis det konstateres at en frivillig organisasjon driver næringsvirksomhet, vil organisasjonen være skattepliktig på lik linje med andre virksomhetsutøvere, men bare dersom omsetningen overstiger 140 000 kroner. Også slik næring i foreningsregi er gjerne drevet gjennom medlemmenes gratisarbeid, og fraværet av lønnskostnader for denne innsatsen kan øke næringsoverskuddet. Fraværet av lønnskostnader kan også gjøre det lettere for foreningene å underby mer kommersielle konkurrenter for å få oppdrag. At medlemmene yter slik gratisinnsats, og at overskuddet går til finansiering av ideelle aktiviteter, gir imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for skattefritak for næringsvirksomhet i foreningsregi. Det gjeldende grensebeløpet på kr 140 000 er fastsatt ut fra en avveining av hensynet til å støtte ideelle foreninger og hensynet til å unngå skattefrie nisjer for næringsvirksomhet.

I forbindelse med fremleggelsen av stortingsmeldingen om frivillighet varslet jeg for øvrig at regjeringen i statsbudsjettet for 2008 vil foreslå å øke grensene for frivillige organisasjoners plikt å svare arbeidsgiveravgift. Økning skal gjelde både for samlet lønnsutbetaling per arbeidsgiver til kr 450 000 og beløpsgrensen per ansatt til kr 45 000.

Regjeringen vil dessuten for de frivillige organisasjonene foreslå økning av beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt og forskuddstrekk fra 2 000 til 4 000 kroner.

Dersom frivillige organisasjoners inntekter fra virksomhet, drevet på samme måte og i samme marked som andre virksomhetsutøvere, skulle være skattefrie i sin helhet, ville det innebære en urimelig skattemessig forskjellsbehandling. Etter gjeldende skatteregler er frivillige organisasjoner gitt et konkurransefortrinn i næringsvirksomhet i forhold til ordinære næringsdrivende.