Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1394 (2006-2007)
Innlevert: 18.09.2007
Sendt: 18.09.2007
Besvart: 26.09.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden spørsmålet om hvorvidt Statsbygg skal overta forvaltningen av kriminalomsorgens bygningsmasse?

Begrunnelse

Norske fengsler sliter med et betydelig vedlikeholdsetterslep, og det er behov for større grad av profesjonalisert eiendomsforvaltning. Tanken om at Statsbygg skal overta eiendomsforvaltningen i forhold til kriminalomsorgen har tidligere blitt luftet, men det har så vidt undertegnede kjenner til, ikke blitt foretatt noen skikkelig vurdering av dette spørsmålet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Kriminalomsorgens eiendomsmasse består av fengsler og kontorlokaler til friomsorgskontorene, regionadministrasjonene, Kriminalomsorgens IT-tjeneste og Kriminalomsorgens utdanningssenter. Jeg antar at stortingsrepresentanten sikter til forvaltningen av fengslene og mitt svar er derfor relatert til dette.

Det er i dag 50 fengsler i Norge med en samlet eiendomsmasse på i overkant av 350 000 kvadratmeter. Om lag 90 % av bygningsmassen eies av Justisdepartementet, mens enkelte fengsler leies fra Statsbygg og andre eiendomsbesittere. Fengselsmassen som er i eget eie forvaltes av tilsatte i kriminalomsorgen.

De tilsatte i kriminalomsorgen gjør etter min mening en god jobb for å forvalte eiendomsmassen i fengslene. Det er utarbeidet felles vedlikeholdsplaner i kriminalomsorgen og dette fører til at vedlikeholdet blir mer systematisk og målrettet. Jeg vil også trekke frem den innsatsen kriminalomsorgens tilsatte legger ned for å involvere de innsatte i vedlikeholdsarbeider. Dette bidrar til å aktivisere de innsatte og øke kvaliteten i straffegjennomføringen.

Jeg er kjent med at et interdepartementalt utvalg, der Justisdepartementet var med,i 2005 vurderte spørsmålet om innlemming av fengslene i Statens husleieordning. I sin rapport "Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning" mente utvalget prinsipielt at eiendomsforvaltningen av alle fengslene bør overføres til Statsbygg. Utvalgets begrunnelse var at dette vil bidra til å profesjonalisere eiendomsforvaltningen og legge til rette for et godt og verdibevarende vedlikehold.

Ved en eventuell innlemming av alle fengslene i Statsbyggs husleieordning er det viktig med tydelige ansvarsforhold mellom Statsbygg og kriminalomsorgen i de oppgaver som ligger under eiendomsforvaltningen. Det må også avklares hvordan vedlikeholdsetterslepet i fengslene, som har bygget seg opp over flere år skal håndteres. I tillegg er det en forutsetning at de innsatte fortsatt skal ta del i vedlikeholdsarbeidet som en del av straffegjennomføringen selv om fengslene innlemmes i statens husleieordning.

En innlemming av alle fengslene i den statlige husleieordningen under Statsbygg er under vurdering. Justisdepartementet vil komme tilbake til en eventuell innlemming av alle fengsler i statens husleieordning på egnet måte.