Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1399 (2006-2007)
Innlevert: 20.09.2007
Sendt: 21.09.2007
Besvart: 01.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ifølge Kragerø Blad Vestmar vil dagrehabilteringsplassene ved Kragerø Sykehus forsvinne fordi Helse Sør-Øst har redusert tilskuddet pr. pasient fra 1 600 kr til 300 kr. 60 pasienter mister et tilbud som mange av dem har hatt i årevis. Dette kan føre til en betydelig dårligere helsesituasjon for brukerne og til en forverring av kommmunens økonomi. Kommunen vil måtte sørge for hjemmetjenester til erstatning for tilbudet med rehabilitering.
Vil statsråden bidra til at tilbudet til de 60 brukerne kan opprettholdes?

Begrunnelse

For mange av de brukerne som rammes av at rehabiliteringstilbudet blir fjernet, kan dette bety en forverring av helsetilstanden. En slik utvikling kan føre til økte helseutgifter for denne gruppen på lengre sikt, noe som ikke kan være i tråd med fornuftig bruk av samfunnets ressurser. Det vil også bidra til en ekstra belastning på de berørte kommuners budsjetter og på kapasiteten i omsorgstjenestene. For de brukerne som berøres, vil tap av dette tilbudet etter all sannsynlighet føre til en dårligere livssituasjon.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kragerø sykehus er en del av Sykehuset Telemark HF. Helseforetaket får sine budsjettmidler fra Helse Sør-Øst RHF gjennom en kombinasjon av et aktivitetsuavhengig rammetilskudd og aktivitetsbaserte ordninger. Etter det jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF, har ikke det regionale helseforetaket redusert det aktivitetsuavhengige rammetilskuddet til Sykehuset Telemark HF. De aktivitetsbaserte tilskuddene er imidlertid blitt redusert. Årsaken til dette er at de tidligere aktivitetsbaserte tilskuddene for deler av virksomheten i Kragerø var basert på feil registreringspraksis. Denne registreringspraksisen er nå rettet opp.

Sykehuset Telemark HF, avdeling Kragerø sykehus, arbeider nå med å legge om driften. Omleggingen innebærer endring av innholdet i dagtilbudet, slik at tilbudet blir av høyere kvalitet, men med et redusert antall plasser. I tillegg tar helseforetaket sikte på å etablere et døgntilbud med 10 plasser som en 5-dagers post for tyngre pasienter som trenger overvåkning. Målet med denne omleggingen er at det etableres et kvalitativt bedre tilbud. Tilbudet forutsettes å ivareta befolkningen i området sitt behov for rehabiliteringstjenester på spesialisert nivå. Pasienter som tidligere har fått tilbud ved Sykehuset Telemark HF, avdeling Kragerø, men som ikke har behov for tjenester på spesialisert nivå, vil få nødvendige tjenester i kommunen.

Det er viktig at personer som har behov for rehabilitering, får relevante tilbud og tilbud av god kvalitet. Om tilbudet skal ytes i kommunen eller innenfor spesialisthelse-tjenesten må vurderes ut fra den enkeltes behov.