Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1407 (2006-2007)
Innlevert: 24.09.2007
Sendt: 24.09.2007
Besvart: 27.09.2007 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Gjelder noen av de 25 overtredelsene av personopplysningsloven som er blitt avgjort ved påtalevedtak siden loven trådte i kraft, overtredelse av lovens § 13?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål nr. 1367 datert 10. 09 .2007 og takker for svar fra justisministeren av 17. 09. 2007. I svaret fremkommer det at totalt 25 overtredelser av personopplysningsloven er blitt avgjort ved påtalevedtak siden loven trådte i kraft 1. januar 2005. Mitt spørsmål er om noen av disse sakene, eventuelt hvor mange, som gjelder overtredelse av lovens § 13.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis viser jeg til mitt brev av 14. september 2007 der jeg besvarte et annet spørsmål om overtredelse av personopplysningsloven. I etterkant av dette brevet er det registrert to nye saker på området slik at det nå er totalt 27 saker om overtredelse av personopplysningsloven som er blitt avgjort med påtalevedtak. Av disse ble 16 avgjort ved forelegg, 3 ved tilståelsesdom og 8 ved at tiltalebeslutning ble tatt ut.

En gjennomgang av disse sakene viser at det er ingen av sakene som gjelder overtredelse av lovens § 48 første ledd bokstav e jf. § 13 om informasjonssikkerhet.

Et flertall av sakene gjelder overtredelse av lovens 48 første ledd bokstav f jf. § 40 som rammer unnlatelse av å gi opplysninger om at overvåking finner sted.