Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1409 (2006-2007)
Innlevert: 24.09.2007
Sendt: 25.09.2007
Besvart: 03.10.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil og kan kommunal- og regionalministeren ta initiativ til omvalg i Drammen, og hvis dette ikke er mulig i henhold til dagens valglov, vil ministeren endre dagens valglov og retningslinjer, slik at personer ikke kan bli valgt inn og sitte i kommunestyrer på urettmessig grunnlag?

Begrunnelse

De siste dagene har det fremkommet en rekke uregelmessigheter ved lokalvalget i Drammen. Noe som høyst sannsynlig har medført at personer har kommet inn i bystyret ved hjelp av juks. Jeg antar at ministeren er enig i at det er uholdbart at det kan sitte personer i et bystyre i 4 år som har havnet der pga. valgjuks.

Vedrørende valgjuks i Drammen har det bl.a. fremkommet:
- kjøp og salg av stemmer
- påvirkning inne i stemmelokalet.

Det har også kommet frem at man ikke blir anmeldt til politiet dersom man forsøker å stemme med falskt id-kort.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som ansvarlig statsråd for valggjennomføringen i Norge, er jeg svært opptatt av at folk skal ha tillit til valgordningen. Drammen bystyre godkjente i møte 25. september 2007 kommunestyrevalget for kommunen. Påstander om valgfusk er imidlertid et nytt fenomen i Norge. Departementet sendte derfor 26. september brev til Drammen kommune der departementet gjorde rede for at det på selvstendig grunnlag ønsket å foreta lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59, av Drammen kommunes vedtak om å godkjenne valget i kommunen.

Betingelsene for å kjenne et kommunestyrevalg ugyldig, fremgår av valgloven § 13-4 tredje ledd. Det følger av denne bestemmelsen at kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene.

Det ser ut til å ha oppstått noe tvil om valgfusk er forhold som kan føre til omvalg. Valgloven bruker betegnelsen "begått feil" om hvilke forhold som kan føre til omvalg. Ut fra ordlyden er det ikke åpenbart at dette også omfatter valgfusk. På bakgrunn av forarbeidene til den nye valgloven fra 2002, NOU 2001: 3 og Ot.prp. nr. 45 (2001-2002), legger jeg imidlertid til grunn at det ikke har vært meningen å foreta noen endringer i det som var gjeldende rett før den nye valgloven. Dette innebærer at valgfusk er et forhold som kan føre til omvalg også etter den nye valgloven, dersom vilkårene for øvrig er til stede.

Det følger således av valgloven at et valg skal kjennes ugyldig dersom valgfusk har ført til at mandatfordelingen i kommunestyret har blitt annerledes enn den ellers ville ha blitt. Det er særlig dette spørsmålet departementet skal vurdere ved lovlighetskontrollen av vedtaket til Drammen kommune om å godkjenne valget.

Kommuneloven § 15 nr. 3 inneholder i dag en hjemmel for suspensjon av folkevalgte dersom disse er siktet eller tiltalt for visse straffbare forhold. Det er et vilkår at siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen. Bestemmelsen åpner imidlertid ikke for suspensjon i tilfeller hvor noen er tiltalt eller siktet for forhold som rammes av straffeloven kapittel 10. Dette kapitlet rammer ulike former for fusk og uregelmessigheter i forbindelse med valg.

Jeg er av den oppfatning at kapittel 10 i straffeloven bør inn som en del av det som kan danne grunnlag for suspensjon av folkevalgte. At dette ikke har vært rettstilstanden til nå, må bero på at denne type forhold har vært så å si ukjent i norsk valgtradisjon. Jeg vil derfor gå inn for å justere kommuneloven § 15 nr. 3, slik at folkevalgte som er siktet eller tiltalt for valgfusk kan suspenderes fra vervet sitt.

I bestemmelsen slik den lyder i dag, er det et vilkår for suspensjon at de aktuelle forhold knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen. Dette bør ikke stilles opp som et vilkår for så vidt gjelder suspensjon for overtredelse av de forhold som rammes av kapittel 10 i straffeloven. Valgfusk er etter min mening uforenlig med verv som folkevalgt uansett i hvilken sammenheng forholdet er begått.

Det er også slik at i henhold til straffeloven § 29 kan, når allmenne hensyn tilsier det, den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende er uskikket til eller kan misbruke en stilling, virksomhet eller aktivitet, fratas stillingen eller fratas retten til for fremtiden å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet. Denne bestemmelsen kan benyttes til å fradømme folkevalgte som blir dømt for valgfusk, vervet sitt.

For øvrig vil departementet i lys av de hendelser som er avdekket i forbindelse med høstens valg, foreta en kartlegging av regelverket. Alle sider knyttet til valgfusk, hva enten det er regulert i straffeloven, valgloven eller kommuneloven, vil bli gjennomgått, for å se om det er behov for oppdateringer og justeringer.