Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1412 (2006-2007)
Innlevert: 27.09.2007
Sendt: 28.09.2007
Besvart: 05.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Bioteknologinemnda oversendte den 13. juni 2007 sin vurdering av prediktive genetiske undersøkelser av barn for diabetes, i forbindelse med Folkehelsas MIDIA-prosjekt, til Den norske legeforenings råd for legeetikk.
Hva er statsrådens vurdering av denne redegjørelsen?

Begrunnelse

På bakgrunn av en henvendelse fra Den norske legeforenings råd for legeetikk, har Bioteknologinemnda foretatt en vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes, som utføres av Folkehelsa, i forbindelse med mor-barn-undersøkelsen. Det fremkommer at livstidsrisikoen for diabetes oppgis å være 20 prosent. Ca 80 prosent av de testede barna skal derfor leve et liv i visshet om at de er i risikogruppen uten at de noen gang vil utvikle diabetes.
Bioteknologinemndas vurdering er svært grundig, og den diskuterer flere viktige og interessante problemstillinger. I vurderingen fremkommer det også klart at denne type undersøkelser omfattes av bioteknologilovens bestemmelser, som innebærer at prosjektet må godkjennes på bakgrunn av denne lovens bestemmelser. Videre sier Bioteknologinemnda at MIDIA-prosjektet i sin nåværende form er i strid med @5-7, første ledd fordi de genetiske undersøkelsene av barna er prediktive og ikke påviser forhold som ved behandling kan forhindre eller redusere helseskade i tilstrekkelig grad. Nemndas etiske vurdering av prosjektet er at prosjektet skaper etiske problemer selv om intensjonen i det er god. Nemnda mener videre at hensynet til barnet ikke er godt nok ivaretatt, barnas rett til ikke å vite er ikke ivaretatt, og barna risikerer unødig "sykeliggjøring" fra tidlig alder.
Nemnda mener også at informasjonen som barnas foreldre får ikke er god nok, og at den heller ikke problematiserer hensynet til barnet dersom det har risikogenene. Avslutningsvis nevnes også problemstillinger knyttet til adgang til helseforsikringer.
Nemndas vurderinger er etter mitt skjønn svært grundige og klargjørende i forhold til de problemstillinger som er reist. Jeg ser derfor frem til å motta en redegjørelse fra statsråden om prosjektet og de vurderinger som Bioteknologinemnda har presentert.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Stortingsrepresentant Inge Lønning referer til Bioteknologinemndas vurdering av prediktive genetiske undersøkelser i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt, datert 13. september 2007. Dette er en samlet besvarelse av henvendelsen fra Den norske lægeforenings råd for legeetikk og en henvendelse fra Sosial- og helsedirektoratet.

I brev av 6. juli 2007 konkluderte Sosial- og helsedirektoratet med at Folkehelseinstituttet måtte søke om godkjenning etter bioteknologiloven for å kunne rekvirere prediktive genetiske undersøkelser i forbindelse med MIDIA-prosjektet, jf. bioteknologiloven § 7-1, jf. § 5-3 første ledd. Etter bioteknologiloven skal en søknad om godkjenning av sykdom for prediktive genetiske undersøkelser forelegges Bioteknologinemnda før avgjørelse om godkjenning tas, jf. § 5-3 annet ledd. Direktoratet oversendte følgelig saken for vurdering i nemnda.

Bioteknologinemndas vurdering av prosjektet er nå til behandling i direktoratet. Jeg vil avvente direktoratets vurdering av søknaden fra Folkehelseinstituttet. Helse- og omsorgsdepartementet vil være klageinstans ved en eventuell klage over direktoratets vedtak. Jeg finner det også av den grunn ikke riktig å uttale meg om nemndas vurdering på nåværende tidspunkt.