Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1414 (2006-2007)
Innlevert: 27.09.2007
Sendt: 28.09.2007
Besvart: 05.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På bakgrunn av bl.a. forhold som er avdekket innenfor taxinæringen i Oslo, ønsker næringen selv sterkere innflytelse i utøvelsen av egen virksomhet. Mer ansvar til taxisentralene kan bidra til å stoppe juks innenfor næringen. Løyvetildeling fra politisk myndighet og bruk av anbud kan gi misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Kravspesifikasjon til taksameterutrustning kan også gjøre kontroll med næringen lettere.
Vil statsråden ta initiativ til modernisering av taxinæringens rammebetingelser, ev. fjerning av løyveordning?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: "Jeg kan forsikre om at de forholdene som er avdekket innenfor drosjenæringen i Oslo vil bli fulgt opp av departementet med sikte på å unngå lignende i fremtiden, både i Oslo og andre steder. Jeg vil likevel understreke at i denne saken har en regnskapsfører aktivt medvirket til ulovligheter og bidratt til det store omfanget saken har fått. Ligningsmyndighetene har til nå nedlagt store ressurser i denne saken, og jeg legger til grunn at et ikke ubetydelig antall av de sakene som vil bli behandlet i rettsapparatet i kjølvannet av saken vil føre til tilbakekalling av løyve.

Drosjenæringen har tradisjonelt vært organisert som enkeltmannsforetak der rettigheter og plikter er knyttet til den enkelte løyvehaver. Sentralenes oppgave i dette systemet er å formidle drosjetransport, og jeg har inntrykk av at de fleste sentraler gjør en god jobb på det området. Det er løyvemyndigheten, dvs. fylkeskommunene/Oslo kommune som utøver forvaltningsoppgaver knyttet til løyveordningen. Det vil være svært problematisk å overføre formell forvaltningsmyndighet fra løyvemyndigheten til sentralene. Derimot har det i dialogen med næringen vært diskutert om det kan finnes måter å utvikle samarbeidet mellom næring og løyvemyndighet slik at utøvelsen av løyvemyndighet kan bli mer effektiv. Det er viktig å understreke at løyvehaverne ikke har noe ansettelsesforhold til sentralen. Det vises og til at sentraler stort sett er eiet og drevet av de tilknyttede løyvehavere, som og er pålagt plikt til å betale innskudd til finansiering av sentralens infrastruktur og avgift til drift. Det vil således kunne oppstå interessekonflikter om sentralen og skulle forutsettes å opptre som myndighetsorgan. Dermed ikke sagt at sentralene ikke kan bidra til å utvikle næringen i positiv retning.

Det påligger fylkeskommunale myndigheter å regulere utdeling av antall drosjeløyver slik at det er et rimelig forhold mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Jeg er kjent med at bruken av anbud kan føre til ytterligere utfordringer for håndteringen av denne oppgaven. Det helhetlige ansvaret for å balansere tilbud og etterspørsel er like fullt løyvemyndighetenes ansvar. Jeg er kjent med at man i Oslo kommune, i samarbeid med bl.a. drosjenæringen selv, har hatt en arbeidsgruppe for å vurdere bl.a. om man kan finne bedre måter å administrere denne myndighetsutøvelsen og samhandlingen med næringen, også med sikte på å få en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Jeg er svært positiv til dette initiativet og vil ha en dialog med både næringen og Oslo kommune om hvordan det kan være aktuelt å følge opp dette. "

Det er for øvrig, som tidligere omtalt i media, satt i gang et arbeid mellom flere departement for å styrke og samordne innsatsen slik at uregelmessigheter i næringen mer effektivt kan forebygges, avdekkes og sanksjoneres mot.