Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1413 (2006-2007)
Innlevert: 27.09.2007
Sendt: 28.09.2007
Besvart: 04.10.2007 av utviklingsminister Erik Solheim

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Hvilke kriterier legger Utenriksdepartementet til grunn for å gi pengestøtte til skoler i utlandet, og er det riktig at UD har gitt pengestøtte til 118 koranskoler i Pakistan, uten å stille krav til undervisningen?

Begrunnelse

Flere medier har den siste tiden meldt at UD gir pengestøtte til 118 koranskoler i Pakistan, uten å stille krav til undervisningen. Flere Pakistan-eksperter er kritiske og frykter at Norge risikerer å støtte fundamentalistiske grupper. Ifølge Dagsavisen dreier det seg om 5-6 millioner kroner som går til koranskoler i Nordvest-Pakistan. Forsker Karin Ask ved Christian Michelsens institutt mener Norge risikerer å gi penger til skoler som fremmer jihadistiske holdninger. Ifølge forskningsinstitusjonen International Crisis Group (ICG) utgjør koranskolene i Pakistan en betydelig fare for internasjonal sikkerhet. Blant annet har koranskoler i Karachi bidratt med trening og utsendelse av jihad-krigere til både Afghanistan og Kashmir. Selv skolene uten direkte tilknytning til vold fremmer en ideologi som gir en rettferdiggjøring av slike angrep ifølge ICG.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Generelt sett er støtte til utdanningssektoren en av de viktigste pilarene i Norges utviklingssamarbeid. Støtten til enkelte land innenfor denne sektoren er et resultat av en felles forståelse mellom Norge og mottakerlandet om at samarbeid for å styrke utdanningssektoren bør prioriteres. Viktige elementer i et slikt samarbeid er blant annet etterutdanning av lærere, utvikling av undervisningsmateriell og tiltak for å lette jenters tilgang til utdanning.

Norges støtte til utdanningssektoren i Pakistan har de siste årene vært et av de viktigste samarbeidsområdene. For tiden støttes tre utdanningsprosjekter til en samlet verdi av 162,6 mill. kroner over 5 år. Det finansielle bidraget kanaliseres gjennom det ordinære utdanningssystemet innenfor rammer av avtaler med pakistanske sentralmyndigheter. Formålet er å bidra til styrking av det offentlige grunnskoletilbudet. Det offentlige skolesystemet i Pakistan er dårlig utbygd og den undervisning som gis, har svært ujevn kvalitet. En av årsakene til den senere tids økning av såkalte koranskoler er nettopp den dårlige tilgangen på offentlige tilbud. Dette bekymrer pakistanske myndigheter.

Mange barn bor i områder der koranskoler er eneste tilbud. Parallelt med utbygging av offentlig skole ønsker myndighetene å bidra til at koranskolene kan gi et mer relevant og moderne undervisningstilbud.

Det er riktig at 118 slike skoler tar tilgang til økonomiske ressurser gjennom den norske støtten til et grunnskoleprosjekt i regi av pakistanske myndigheter i grenseprovinsen North West Frontier Province. Prosjektet har et totalbudsjett på 72,6 mill. kroner fordelt på 5 år. Det ble initiert under Bondevik-regjeringen, men vi har videreført det. I prosjektet er det lagt inn en komponent øremerket koranskoler som ønsker videreutvikling

av sitt undervisningstilbud. Denne komponenten til koranskolene utgjør ca. 4,1 mill. kroner fordelt på 5 år. Det er pakistanske myndigheter som handterer også denne støtten.

Myndighetene har invitert disse skolene til samarbeid ved å tilby en "pakke" med støtte til renovering av vann- og sanitæranlegg ved skolene (som er en forutsetning for at jenter kan innrulleres), samt gratis læremateriell i sekulære fag samt opplæring av koranskolens lærere i bruk av materiellet. Bøkene som tilbys er de samme som anvendes i det ordinære skolesystemet. De skoler som melder sin interesse må gjennomgå en meget nøye siling av forvaltningsmessig og teknisk art, og skolenes ledelse må også demonstrere åpenhet i forhold til samarbeid og vilje til å følge myndighetenes undervisningsplaner (elevenes skal ta standard, offentlig eksamen i alle relevante fag). Av de 118 skolene som far støtte tilbyr 22 allerede undervisning i sekulære fag og 16 skoler har jenteavdelinger.

Konklusjonen er at det stilles relevante krav til undervisningen i de skolene som blir inkludert i det aktuelle prosjektet. Jeg vil likevel ta initiativ til en fornyet gjennomgang av dette tiltaket slik at vi kan være helt sikre på at prosjektet bidrar til å motvirke ekstremisme og fundamentalisme i Pakistan.