Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:5 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): En arbeidsgruppe ledet av statsadvokat Bjørn Soknes har levert en rapport til riksadvokaten der det anbefales at politidistriktene oppretter særskilte enheter for å arbeide med bl.a. voldtektssaker. Politidirektoratet støtter ikke en slik organisering, selv om arbeidsgruppen mener dette vil være et viktig element for å styrke politi- og påtalearbeidet med voldtektssaker, saker som sjelden ender med domfellelse.
Medfører det riktighet at statsråden er enig i at særskilte enheter ikke bør opprettes?

Begrunnelse

Det vises til arbeidsgruppens rapport til riksadvokaten "En undersøkelse av kvaliteten på påtalevedtak i voldtektssaker som har endt med frifinnelse mv."
Politidirektoratet støtter ikke utvalgets forslag til organisering av politiarbeidet og det synes som om Justisdepartementet er av samme mening, jfr. brev fra departementet av 24. august d.å. til politidirektoratet. Tidligere uttalelser fra statsråden har imidlertid vært oppfattet klart dithen at han i all hovedsak støtter forslaget fra arbeidsgruppen på dette punkt. På bakgrunn av sakens viktighet, ikke minst ut fra den kjensgjerning at svært få voldtekter kommer til endelig pådømmelse, er det behov for klargjøring. Også det forhold at det er stilt spørsmål om habilitet i forbindelse med saksbehandlingen i direktoratet og departementet tilsier en avklaring.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Seksuelle overgrep er svært alvorlige straffbare handlinger som skal oppklares og straffes. Utfordringene på dette området er mange. Mørketallene er store og henleggelsesprosenten høy. I tillegg ender mellom 30 og 40 prosent av de sakene som kommer så langt som til rettssalen, med frifinnelse.

Som oppfølging av Soknesgruppens rapport vil det bli satt i verk en rekke tiltak for å

forbedre politiets behandling av seksuelle overgrepssaker, hvorav en teametablering er ett av flere.

For å sikre en mer helhetlig tilnærming til fagområdet og bedre utnyttelse av resurssene skal ansvarsområdet for politiets familievoldskoordinatorer utvides til også å omfatte seksuelle overgrep. I tillegg skal politidistriktene pålegges en minstestandard, der familievoldskoordinatorfunksjonen skal være en 100 % stilling. I de største politidistriktene skal det etableres egne team. Også i de øvrige distrikter skal behovet for team vurderes. Teammodellen skal være landsdekkende i den forstand at politidistrikter uten egne team skal sikres kompetanseoverføring/bistand der det er behov for det. Utveksling av erfaringer mellom politidistriktene når det gjelder fag, rutiner og tverretatlig samarbeid skal stå sentralt. Det skal særlig legges vekt på å synliggjøre resultatene i de politidistrikter der man har oppnådd gode resultater. Politidirektoratet skal revidere politiets håndbok for familievoldskoordinatorer, utvikle retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep mot barn og gjennomføre regionale samlinger for ytterligere å styrke kompetansen. KRIPOS er allerede i gang med å utvikle en elektronisk veileder om håndtering av seksuelle overgrepssaker. Veilederen skal gjøres tilgjengelig for alle landets politidistrikter.

For å sikre nødvendige midler ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2007 bevilget 30 mill. til politiet for blant annet å øke innsatsen mot vold i nære relasjoner (særlig mot kvinner og barn). Dette beløpet er videreført i 2008. I tillegg er politiets innsats mot vold i nære relasjoner foreslått styrket med ytterligere 10 mill i 2008, til ordningen med familievoldsteam/familievoldskoordinatorer i politidistriktene.

Betydningen av teknisk bevissikring er særlig viktig i seksuelle overgrepssaker. Det skyldes at politiet ofte får for få opplysninger fra mistenkte og vitner gjennom tradisjonell etterforskning, og at særlig DNA analyser har blitt utviklet til en viktig teknikk. Regjeringens forslag om utvidelse av DNA-registeret som ble fremmet i Ot. prp. nr 19 (2006-2007), ligger til behandling i Stortinget. Regjeringen har foreslått å øke bevilgningen med 64 mill. i 2008 til økt og utvidet bruk av DNA i etterforskningen.

I tillegg til økt satsing på politiets arbeid har regjeringen satt ned et utvalg som skal utrede situasjonen for personer utsatt for voldtekt (Voldtektsutvalget). Utvalgets utredning skal ferdigstilles i januar 2008. Vi har også igangsatt et prøveprosjekt med gratis advokatbistand ved DIXI og krisesentre, samt innført rett til inntil 3 timers advokatbistand som fritt rettsråd ved vurdering av anmeldelse av voldtekt.