Skriftlig spørsmål fra Odd Jostein Zazzera (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:10 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 11.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Odd Jostein Zazzera (FrP)

Spørsmål

Odd Jostein Zazzera (FrP): I Europower i september d. å uttaler Tore Nordtun at innføring av et system med grønne sertifikater vil medføre et påslag i strømpris på 5-6 øre pr kwh. Undertegnede har imidlertid ikke lykkes med å fremskaffe noe dokumentasjon som underbygger dette.
Er dette regnestykket noe ministeren kan dokumentere og ønsker åpenhet rundt, og hva utgjør regjeringens subsidier i kr pr kwh i dag?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det er Regjeringens visjon at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon og være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi. Et av hovedelementene i vår politikk for å strekke oss etter dette er satsingen på fornybar energi og energieffektivisering gjennom Enova.

Regjeringen fikk ikke en akseptabel forhandlingsløsning med Sverige om et pliktig sertifikatmarked for fornybar energi. Ordningen ville bli for dyr for norske forbrukere og næringsliv. Hva et eventuelt sertifikatsystem ville ha kostet forbrukerne pr kWh ville blant annet avhenge av utformingen av ordningen, dvs. ambisjonsnivå og kvotefordeling. Også utviklingen i energimarkedet generelt ville ha stor betydning. Det er også grunn til å tro at kostnadene for forbrukerne pr kWh ville ha variert betydelig over tid.

Med dagens ordning, hvor Enovas aktivitet dels finansieres gjennom Grunnfondet for fornybar energi og energieffektvisering, og dels fra påslaget på nettariffen (1 øre/kWh) har myndighetene god kontroll både på statens utgifter og kostnadene for forbrukerne.