Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:13 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva vil statsråden, i samarbeid med samferdselsdepartementet, næringen og politiet, gjøre for å sikre at taxinæringen i Oslo beskyttes mot juks og svindel og for å bekjempe den organiserte kriminaliteten som bruker næringen?

Begrunnelse

I den siste tiden har vi sett en rekke eksempler på omfattende og organisert skattejuks innenfor taxinæringen i Oslo. Ifølge næringen finnes det eksempler på at sjåfører driver ulovlig og at sjåfører er involvert i organisert kriminalitet. Næringen har gitt utrykk for sin bekymring for utviklingen og har derfor etterlyst et sterkere engasjement fra Regjeringens side.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis bemerke at jeg har notert at tilsvarende spørsmål er blitt stilt til samferdselsministeren fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, jf. skriftlig spørsmål nr. 12.

Regjeringen prioriterer arbeidet med å bekjempe organisert kriminalitet. Kriminaliteten tilpasser seg imidlertid samfunnsutviklingen og internasjonaliseringen, noe som gjør at bl.a. politi/påtalemyndighet står overfor mange utfordringer - også på tvers av landegrensene.

Jeg har fått opplyst at Oslo politidistrikt har organisert arbeidet med disse sakene på en effektiv måte for å sikre framdrift og har derigjennom skapt et erfaringsgrunnlag for senere saker. De første sakene mot næringen er berammet til desember i år.

I utgangspunktet har alle virksomheter (forvaltning og næringsliv) et ansvar i forhold til tiltak innenfor sitt ansvarsområde, jf. herunder i forhold til egenkontroll. Det er imidlertid viktig med en dialog og samordning mellom berørte etater, innenfor rammen av gjeldende regelverk.

Det er, som tidligere omtalt i media, satt i gang et arbeid mellom flere departementer for å styrke og samordne innsatsen, slik at uregelmessigheter i næringen mer effektivt kan forebygges, avdekkes og sanksjoneres strafferettslig og/eller administrativt. Jeg vil også nevne at jeg og samferdselsministeren har avholdt et møte med Norges Taxiforbund mandag 8. oktober for å se på hva vi sammen kan gjøre.

I dette arbeidet blir flere forhold gjennomgått. Sentralt er økt kontroll med næringen. Økt oppdagelsesrisiko kombinert med rask oppfølging og sanksjonering av overtredelser anses som et effektivt tiltak i forhold til de nevnte målsettingene.

Når det gjelder administrative sanksjoner i form av tilbakekalling av kjøreseddel og løyve, er det spesielt aktuelt å vurdere bedre informasjonstilgang mellom skatte- og trygdemyndighetene på den ene side og løyvemyndigheten. Det er også aktuelt å se nærmere på krav som skal stilles til taksameter og til innholdet i næringens rapporteringsplikt til offentlige myndigheter.

Næringen selv har også et ansvar for å bidra til at uregelmessigheter forebygges.

Jeg har videre fått opplyst at en arbeidsgruppe som Oslo kommune har nedsatt for å se på tiltak for å kunne forbedre drosjenæringen, har avgitt en rapport som også er blitt sendt til Samferdselsdepartementet.

Jeg kan forsikre representanten om at jeg vil følge denne saken nøye.