Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:22 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): Ved innføring av eget prisområdet for strøm i Midt-Norge 20.11.06 lovet daværende statsråd Enoksen at dette ikke ville medføre store endringer/ merkostnader for forbrukerne.
Kan statsråden på egnet måte gi en orientering om hvordan prisutviklingen har vært og om dette løftet vil bli opprettholdt?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Norge har normalt vært inndelt i to prisområder; nord og sør for Dovre. Statnett besluttet i november i fjor at Midt-Norge skulle inndeles som et separat prisområde, dvs. Norge fikk tre prisområder fra 20. november 2006. Vurderingene av virkningene av et nytt prisområde i denne regionen må ses på bakgrunn av at området vanligvis er en del av et felles prisområde med Nord-Norge.

Siden innføringen av prisområdet har Midt-Norge hatt sammenfallende priser med prisområdet Nord- Norge i 38 av 44 uker. Det er altså kun 6 uker hvor gjennomsnittsprisen for Midt- Norge har vært ulik prisen i Nord- Norge. Den største differansen mellom Nord- Norge og Midt- Norge var i uke 34, da gjennomsnittlig pris var 0,5 øre/KWh høyere i Midt- Norge enn i Nord- Norge. I to av de seks ukene med prisforskjell mellom disse to områdene var prisen høyere i Nord- Norge enn i Midt- Norge. Dette viser at innføringen av prisområdet Midt- Norge ikke har ført til nevneverdige endringer i prisen til forbrukerne, sett i forhold til om Midt- Norge fortsatt hadde vært inkludert i prisområdet Nord- Norge.

Når det gjelder forholdet mellom prisområdene i Sør- Norge i forhold til i Midt-og Nord- Norge var prisforskjellene mellom områdene moderate fram til slutten av mai 2007. Grunnet en ekstraordinær situasjon i Sør- Norge med rekordnedbør i sommermånedene og utover høsten, oppstod det imidlertid større prisforskjeller mellom Sør- Norge og Midt-og Nord- Norge. Til tross for full eksport ut av området, både til Midt- Norge og til Sverige og Danmark, var produksjonen i Sør- Norge så stor i denne perioden at det oppstod flaskehalser i nettet som førte til prisforskjeller mellom områdene. Den største forskjellen i pris mellom Sør- Norge og Midt- Norge ble registrert i uke 34, da differansen var på 17,2 øre/kWh.

Siden prisene i Midt-Norge har vært sammenfallende med prisene i Nord- Norge størsteparten av tiden, har dermed den nordlige landsdelen, dvs. nord for Dovre, opplevd en høyere pris enn Sør-Norge på grunn av begrensninger i overføringskapasiteten mellom nord og sør. Dette knytter seg ikke til innføringen av prisområde i Midt- Norge. Betydelige flaskehalser mellom Sør-Norge og Sverige/Danmark har medført at prisen har vært ekstraordinær lav kun i Sør-Norge, og dermed lavere enn i resten av Norden. Prisforskjellene må derfor tilskrives den spesielle nedbør- og tilsigssituasjonen som har vært i sommer.

Flaskehalsene i nettet fjernes ved å bygge ut mer overføringskapasitet. Statnett har søkt konsesjon om bygging av en ny kraftlinje som går fra Sogn til Sunnmøre (Ørskog-Fardal). Med denne linjen på plass ville, i følge Statnett, prisforskjellene mellom Nord-Norge og Sør-Norge vært minimale og kanskje helt utlignet. Denne søknaden ligger nå til konsesjonsbehandling hos NVE.

Avslutningsvis ønsker jeg å presisere at selv om differansen har vært relativt stor mellom den nordlige og sørlige delen av landet, har prisene i alle landsdeler vært svært lave i sommer og høst på grunn av ressurssituasjonen. For prisområde Nord- Norge har gjennomsnittsprisen for mai, juni og juli fra 2004 til 2006 vært henholdsvis 24,8 øre/kWh, 22,9 øre/kWh og 34,4 øre/kWh. Til sammenligning var årets gjennomsnitt for dette området i disse månedene så lavt som 18, 8 øre/kWh.

Når det gjelder den videre utviklingen i Midt- Norge, vil jeg understreke at Regjeringen allerede har gjort et betydelig arbeid for å få på plass tiltak for å bedre kraftsituasjonen i dette området. Det er likevel nødvendig å ytterligere styrke fokus på situasjonen framover. Jeg vil understreke at det er kreves flere ulike tiltak for å bedre forsyningssikkerheten i dette området. Både satsingen på økt overføringskapasitet, energiomlegging og ny produksjon er del av en robust løsning for kraftforsyningen i Midt-Norge.