Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:37 (2007-2008)
Innlevert: 08.10.2007
Sendt: 08.10.2007
Besvart: 12.10.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Statsråden har nå blitt enig med avtalepartene i jordbruket om en økning i melkekvotene. Dette skal ikke gjelde enkeltbruk og samdrifter som i dag har henholdsvis over 408 tonn og 765 tonn. Ved å innføre en begrensning for disse vil statsråden ikke få opp ønsket melkeproduksjon.
Kan statsråden redegjøre nærmere for hvorfor disse brukene ikke kan få ta del i 10 pst. økningen og hvor lang tid det må gå med lav produksjon før disse også kan få ta del i økningen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: For å sikre at det blir tilstrekkelig melk i markedet er det iverksatt tiltak for å øke produksjonen med anslagsvis 45 mill liter melk som tilsvarer 3 % av den totale melkeproduksjonen. Jeg vil først presisere at vedtaket ikke dreier seg som om en økning i kvotene slik det vises til i spørsmålet, men et fritak for overproduksjonsavgift for produksjon på inntil 10 % utover tildelte kvoter.

Jeg vil videre presisere at avgiftsfritaket kun gjelder for inneværende kvoteår, som strekker seg fra 1. mars 2007 til 29. februar 2008. Produksjonsrammen for neste kvoteår fastsettes med utgangspunkt i tildelt kvote for inneværende kvoteår, tillagt eventuelt kjøpt kvote, og eventuelt justert med en gitt prosent fastsatt i forkant av kvoteårets begynnelse (forholdstall). Tildelt fritak fra overproduksjonsavgift gir altså ingen rettigheter for senere kvoteår.

Med bakgrunn i små lagre av ost og økning i etterspørselen ble det i juni i år vedtatt å gi fritak fra overproduksjonsavgift for produksjon på 2 % utover kvote. Dette fritaket ble gitt til alle melkeprodusenter. På grunn av at dette tiltaket ikke ga tilstrekkelig respons i form av økt melkeproduksjon, er det altså vedtatt økning i kvantumet fritatt fra overproduksjonsavgift på ytterligere 8 % -poeng utover tildelt kvote.

Tine har anslått at endringen i kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift på 10 % utover kvote vil gi en økning i produksjonen på 3 %, eller 45 mill liter, i forhold til prognoser fra årets begynnelse. Tines anslag er blant annet basert på erfaringer fra vedtaket i juni om å gi avgiftsfritak for produksjon på 2 % utover kvote. Videre tilsier melkeproduksjonens karakter og at vi allerede er over halvveis i kvoteåret som vedtaket gjelder for, at det for mange vil være vanskelig å øke produksjonen med hele 10 %.

Økningen i fritakskvantumet fra 2 % til 10 % gjelder likevel ikke slik at en landbrukseiendoms kvote pluss kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift overstiger 408 000 liter, eller en samdriftskvote pluss kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift overstiger 765 000 liter. Nivået på kvotetakene i kvoteordningen fastsettes i jordbruksforhandlingene, og Stortinget har sluttet seg til dette nivået. En økning i produksjonsrammene på 10 % utover disse kvotetakene ville utgjøre en betydelig økning for de aller største brukene utover de fastsatte takene. Å legge inn slike begrensninger er også i tråd med mine prioriteringer av familiejordbruket.

Representanten Asmyhr viser til at man ved å innføre en begrensing for disse foretakene ikke vil få opp ønsket melkeproduksjon. Jeg vil påpeke at det kun er et fåtall foretak som ikke får noen økning i produksjonsrammene som følge av vedtaket om økt fritak for overproduksjonsavgift på ytterligere 8 %-poeng. Min vurdering er at det å øke fritaket for overproduksjonsavgift til 10 %, inkludert begrensningene for de aller største brukene, vil være tilstrekkelig til å dekke det ekstra behovet for melk som har oppstått i inneværende kvoteår.