Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:57 (2007-2008)
Innlevert: 12.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Besvart: 19.10.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Stavanger har en svært lav dekningsgrad på studentboliger i forhold til resten av landet.
Vil statsråden vurdere å gi den foreslåtte nye øvre kostnadsrammen for bygging av studentboliger tilbakevirkende kraft slik at den også blir gjeldende for tidligere gitte tilsagn?

Begrunnelse

Kunnskapsdepartementets forslag til endring av finansieringsmodell for bygging av studentboliger slår negativt ut for Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS). SIS har i år vært nødt til å legge boligprosjekt på is fordi den lave kostnadsrammen på 500 000 kroner gjorde prosjektet umulig å realisere. Regjeringen foreslår å øke den øvre kostnadsrammen fra 500 000 kroner til 600 000 kroner. Problemet er at dette ikke gis tilbakevirkende kraft. SIS sitter nå på tilsagn til bygging av 161 hybelenheter som ikke kan bygges. Dermed løses ikke den prekære boligsituasjonen for studenter i Stavanger.
Gjeldende tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet tilsier at SIS må bygge for 13-14 000 kroner per kvadratmeter. Holder SIS seg innenfor dette, mottar de 50 pst. tilskudd, og det resterende blir finansiert som lån i Husbanken. Samtidig er markedsprisen i byggebransjen nå på ca. 20 000 kroner per kvadratmeter. Dermed er det urealistisk å få realisert studentboliger innenfor departementets rammer.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Studentsamskipnaden i Stavanger har overfor departementet opplyst at de hadde en dekningsgrad på 11,6 prosent i 2006, dette er noe under landsgjennomsnittet som var på 15,7 prosent i 2006.

Stavanger ble ansett som et pressområde med virkning fra 2007 jf. St. prp. nr. 1 (2006-2007), og fikk da hevet kostnadsrammen per hybelenhet fra kroner 400 000 til kroner 500 000. I forslaget til statsbudsjett er det foreslått en ny finansieringsmodell for studentboligbygging, der kostnadsrammen heves ytterligere med kr. 100 000 til kr. 600 000.

Ved tildeling av tilskudd til studentboligbygging er det en forutsetning at prosjektet godkjennes av Husbanken, at man kan bygge innenfor de til enhver tid gjeldende kostnadsrammene, samt at det lar seg realisere innenfor fire år jf. St. prp. nr 1 (2006 -2007). Det var da også forutsetningene for studentsamskipnaden i Stavanger da de ble tildelt tilskudd til 100 hybelenheter i 2007.

Jeg er kjent med at satsen på den øvre kostnadsrammen per hybelenhet for tilskudd til studentboliger for noen har vært til hinder for bygging, og det er nettopp derfor det fremmes forslag i årets budsjett om å øke denne rammen. Det er imidlertid et poeng at man holder en moderat øvre kostnadsramme slik at ikke husleien til studentene blir for høy.

I forhold til prisen per kvadratmeter innenfor kostnadsrammene vil dette nødvendigvis henge sammen med hvor mange kvadratmeter hybelenheten er på og hvilken standard den har.

For at alle skal ha lik rett til utdanning uavhengig av økonomisk og sosial situasjon, skal det være rimelige studentboliger med god standard. Samtidig er det studentsamskipnadene som får tilskudd til å bygge boligene slik at de kan tilpasses til studentgruppene på studiestedene.

Slik det fremgår i budsjettforslaget for 2008 skal de nye kostnadsrammene gjelde fra 2008. Departementet har imidlertid mottatt signaler fra flere samskipnader om problemer med å realisere prosjekter det ble søkt om i 2007. Departementet vil vurdere situasjonen løpende i lys av omfanget av urealiserte prosjekter.