Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:68 (2007-2008)
Innlevert: 16.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mange uføre i Spania ønsker å prøve seg i arbeidslivet igjen, men hevder at den hjelpen de får fra det norske NAV-kontoret er for dårlig.
Vil arbeids- og inkluderingsministeren se på om den hjelp som ytes fra norsk side og norsk NAV-kontor i Spania har den kompetanse og kvalitet som er nødvendig og ønskelig, og dersom kompetansen ved kontoret ikke er tilfredsstillende, hva vil arbeids- og inkluderingsministeren gjøre for å bedre denne?

Begrunnelse

Det finnes i dag en rekke norske uføre som har flyttet til Spania for å få bedre helse og livskvalitet. En god del av disse uføre får så mye bedre helse at de ønsker å prøve seg i arbeidslivet igjen. Utfordringen disse menneskene møter i Spania er at den hjelpen de tilbys fra norske myndigheter ved norsk NAV-kontor i Spania blir hevdet å være for dårlig.
Det kan synes som om saksbehandlere på det norske NAV-kontoret rulleres for ofte. Den korte tjenestetiden kan være noe av årsakene til at saksbehandlere ved det norske NAV-kontoret verken får tid eller anledning til å skaffe seg nok relevant kunnskap om det spanske arbeidsmarkedet. Kompetanse om det spanske arbeidsmarkedet er helt avgjørende for den hjelpen som skal gis til de som vil prøve seg på arbeidsmarkedet i Spania. Manglende kunnskap og kompetanse hos saksbehandler kan føre til at uføre som føler seg friske nok til å arbeide, ikke får den hjelpen de trenger for å bli arbeidsfør igjen. Konsekvensen er at de fortsatt blir stående utenfor arbeidsmarkedet.
En side av saken er de økonomiske besparelser det er for den norske stat å la uføre bli arbeidsføre igjen. En annen og minst like viktig side er det at disse menneskene vil få en langt bedre livskvalitet og et bedre selvbilde ved selv å kunne tjene til livets opphold.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg kan innledningsvis opplyse at det er igangsatt et arbeid med å vurdere tjenestetilbud og bemanning ved NAV Servicekontor i Spania i lys av tjenesteporteføljen i den nye Arbeids- og velferdsetaten. Dette arbeidet vil være avsluttet i løpet av første halvår 2008.

NAV Servicekontor i Spania ble opprettet av daværende Rikstrygdeverket i september 2005. Formålet var å kunne ha en tettere oppfølging av stønadsmottakerne gjennom sitt nærvær, blant annet var det et ønske om forsterket kontroll med utbetalingene til mottakere i Spania. Samtidig har kontoret en servicefunksjon overfor brukerne og gir råd i trygdefaglige spørsmål knyttet til norsk lovgivning. Kontoret har fungert som en forlengelse av Trygdeetaten og har ikke hatt oppgaver knyttet til tidligere Aetats områder.

Personer med spørsmål om vilkår for jobbsøking, det spanske arbeidsmarked og om arbeidsmuligheter i Spania blir veiledet videre til spanske myndigheter. I slike tilfeller gir kontoret råd og veiledning om det norske regelverket og hvordan stønadsutbetalingene blir påvirket ved arbeidsinntekt i Spania. Kontoret informerer bl.a. om mulighetene for å oppebære rettighetene til uførepensjon selv om man prøver seg i arbeidslivet, om inntektsgrenser og eventuell reduksjon av pensjon.

Kontoret loggfører alle henvendelser. De siste to årene har kontoret hatt få uførepensjonister som har opplyst at de vil forsøke seg i spansk arbeidsliv. Kontoret opplyser at de ikke har registrert spørsmål om behovet for bistand eller veiledning om det spanske arbeidsmarkedet.

Kontoret er bemannet av medarbeidere fra lokale NAV-kontorer i Norge, med svært god kompetanse. Det er lagt opp til forholdsvis korte tjenesteperioder (3-5 måneder) for å kunne nyttiggjøre seg de mest kompetente medarbeiderne i Arbeids- og velferdsetaten.