Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:72 (2007-2008)
Innlevert: 16.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 29.10.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Som følge av momsreformen i 2001 har Stortinget vedatt en momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Inneværende års bevilgningsnivå gir en prosentvis avkorting for alle kvalifiserte søkere, og organisasjonene får derfor ikke full kompensasjon for 2006. Dette gir uforutsigbarhet og er uheldig for organisasjoner som har belaget seg på full kompensasjon.
Vil statsråden sørge for ekstra bevilgninger for inneværende år slik at utgiftene til tjenestemoms for 2006 kan kompenseres fullt ut?

Begrunnelse

I påvente av nytt regelverk har Stortinget forutsatt at frivillige organisasjoner får kompensert for de utgiftene momsreformen har medført dem. Det ligger til grunn at organisasjonene skal få kompensert utgiftene til tjenestemoms fullt ut. Kompensasjon gis i etterkant på bakgrunn av søknad. Selv om det for 2007 kun foreligger 11 flere søknader enn i fjor, har likevel en langt større del av søkerne oppfylt vilkårene for å få kompensasjon. Det har også samlet sett vært høyere søknadsbeløp og driftskostnader. Økt aktivitet i frivillige organisasjoner er positivt, og de må ikke straffes økonomisk som følge av dette. Det gjøres et verdifullt arbeid i frivillige organisasjoner, og en bør heller oppmuntre til økt aktivitet og utvikling. Derfor er det uheldig når disse ikke får full mva.-kompensasjon for 2006. Mange planlegger naturlig nok ut fra full tilbakebetaling for de utgiftene momsreformen har påført dem. For å medvirke til stabile og forutsigbare rammevilkår for de frivillige organisasjonene bør det derfor bevilges ekstra midler inneværende år, slik at alle kvalifiserte søkerorganisasjoner får full kompensasjon for innbetalt tjenestemoms i 2006.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ordningen med merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner har vært endret flere ganger. Dagens ordning ble utformet av regjeringen Bondevik II, jf. St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2005. Ordningen innebar en modell med to spor, dvs. at den enkelte organisasjon måtte velge å søke på grunnlag av dokumenterte utgifter eller en sjablongordning. I nevnte proposisjon er det uttalt følgende om avkorting: "Dersom bevilgningen ikke skulle rekke til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle organisasjoner, uavhengig av hvilket spor de har valgt."

Det har dermed vært en forutsetning at ordningen skulle være bevilgningsstyrt, og nevnte premiss for bevilgningen er videreført i senere budsjetter.