Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:74 (2007-2008)
Innlevert: 17.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Øvre aldersgrense for å inneha kjøreseddel i Norge er 70 år. Samtidig er det et mål at eldre arbeidstakere kan fortsette i lønnet arbeid så lenge som mulig. Det bør derfor utvises fleksibilitet for personer som har fylt 70 år med hensyn til å inneha kjøreseddel. Ifølge Regjeringen skal eventuelle regelendringer på høring i løpet av høsten.
Akter Regjeringen å fremme forslag om endring av regelverk, og når kan en forvente at saken kommer til Stortinget?

Begrunnelse

Yrkestransportloven § 37 a) tredje ledd setter den øvre aldersgrensen for kjøreseddel til 70 år. Grensen er dels begrunnet med generelle trafikksikkerhetshensyn og dels med det ansvaret en yrkessjåfør har for sine passasjerer. Trafikksikkerhetshensyn må alltid veie tungt, og det er er gode grunner for fremdeles å opprettholde forskjellen mellom førerkortbestemmelsene og kjøreseddelbestemmelsene på grunn av passasjeransvaret. Det må gjøres avveininger som sikrer passasjerenes sikkerhet innenfor offentlig transport. Ingenting er viktigere enn sikkerheten. Det avgjørende her er imidlertid om 70-årsalderen i seg selv er utslagsgivende i forhold til egnethet bak rattet. En vurdering av helsenivået knyttet til eldre er i denne sammenheng interessant, da det er grunn til å anta at kronologisk alder ikke er avgjørende for om en kan inneha kjøreseddel etter fylte 70 år. I brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité datert 22.mai 2006, fremgår det at departementet vil, i et samarbeid med helsemyndighetene, blant annet få vurdert om det har vært en bedring i helsenivået blant eldre og om det kan finnes grunnlag for en regelendring. Tilrettelegging for seniorene i arbeidslivet er svært viktig. Jeg imøteser derfor et initiativ fra statsråden, slik at Stortinget så snart som mulig får til behandling eventuelle forslag til endringer i regelverk.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som nevnt i spørsmålet er Samferdselsdepartementet i gang med å vurdere de eksisterende reglene om kjøreseddel i yrkestransportloven kapittel 7a. Som en del av denne gjennomgangen blir den absolutte 70-års-aldersgrensen vurdert på ny.

Helsemyndighetene har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert spørsmålet om alder og helse for innehavere av kjøreseddel i sammenheng med spørsmålet om hvordan hver enkelt førers helse kan vurderes på en tryggest mulig måte. Tilbakemelding fra Sosial- og helsedirektoratet har nylig kommet inn til Helse- og omsorgsdepartementet.

Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet snarest mulig gå igjennom tilbakemeldingene fra Sosial- og helsedirektoratet og eventuelt utarbeide forslag til endringer i yrkestransportlovens regler om kjøreseddel dersom det er et grunnlag for det.