Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:77 (2007-2008)
Innlevert: 17.10.2007
Sendt: 18.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan justisministeren med dette bekrefte at han på ny blir avslørt med nye løftebrudd?

Begrunnelse

Sandefjord fengsel er det eneste rene kvinnefengsel i region sør. I 2006 besøkte justisministeren fengselet og lovet at fengselet skulle bestå så lenge han var justisminister. I statsbudsjettet foreslår justisministeren å omgjøre fengselet til overgangsboliger. En arbeidsgruppe som har sett på dette advarte om denne omgjøringen, og frykter at dette vil medføre en rasering av plasser for kvinner i region sør. Justisministeren har også ved flere anledninger sagt at han ønsker å styrke soningstilbudet for kvinner. Dette er ikke en styrking.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er riktig at jeg besøkte Sandefjord fengsel i september 2006 og ga uttrykk for at det ikke var noen planer om nedleggelse av fengselet og at jeg heller ikke hadde noe ønske om dette. Jeg har heller ikke foreslått å legge ned fengselet i budsjettet for 2008. Det er ingen nedleggelse som er foreslått, men en omgjøring til overgangsbolig der kvinner også kan sone. Dette er vanlig ved andre overgangsboliger.

Det er behov for flere overgangsboliger som er et viktig tilbud ved utslusing til frihet. I dag er det seks overgangsboliger fordelt på to i Oslo, en i Bergen, en i Stavanger, en i Drammen og en i Bodø. I budsjettet for 2008 er det forslag om en ny overgangsbolig i Kristiansand i tillegg til omgjøring av Sandefjord. Det er på sikt ønskelig med en ytterligere utvidelse av dette tilbudet til andre steder for å styrke arbeidet med forberedelse til løslatelse.

Opphold i overgangsbolig forutsetter normalt arbeid eller skolegang utenfor overgangsboligen. Aktiviteter som kan fortsette også etter løslatelse. Tilbudet om overgangsbolig må derfor være i nærheten av der domfelte skal bosette seg etter endt soning. Det er behov for et slikt tilbud i Kriminalomsorgen region sør i tillegg til overgangsboligen i Drammen. Sandefjord fengsel kan benyttes til dette formålet.

I oktober i år økte kapasiteten på Ravneberget fengsel, som er et åpent fengsel for kvinner, fra 16 til 31. I tillegg har kapasiteten ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt nylig økt kapasiteten med fem plasser. Det er foreslått i budsjettet for 2008 å øke kapasiteten ved Ravneberget fengsel med ytterligere ni plasser. Samtidig er det foreslått å omgjøre Sandefjord fengsel til en overgangsbolig og redusere kapasiteten ved Sandefjord med to plasser.

Jeg er opptatt av å styrke soningstilbudet for kvinner. Ravneberget er et meget godt soningstilbud for kvinner og en utvidet kapasitet her er derfor ønskelig. Det vil kunne bli en overkapasitet av plasser for kvinner dersom Sandefjord opprettholdes som rent kvinnefengsel. Jeg har mottatt flere henvendelser og nyttige innspill fra innsatte, ansatte, tillitsvalgte og andre som ber meg vurdere omleggingen av Sandefjord på nytt. På bakgrunn av dette er det besluttet at Sandefjord fengsel fortsetter som i dag fram til soningskøen for kvinner er avviklet, sannsynligvis i 2008. Når soningskøen for kvinner er avviklet vil departementet foreta en ny vurdering av hva som er totalbehovet for kvinneplasser i framtiden før den endelige beslutningen om omgjøring av Sandefjord fengsel blir tatt. En beslutning om omgjøring vil derfor tidligst kunne skje i løpet av 2. halvår 2008. Det er en forutsetning at en omgjøring totalt sett skal gi et godt soningstilbud for kvinner, samtidig som man får flere plasser i overgangsbolig som det også er behov for.