Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:83 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 19.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Hvor mye er sykehusøkonomien styrket under sittende Regjering fra 2005 til 2008 (om vi forutsetter at regjeringens budsjettforslag for 2008 vedtas av Stortinget); hvordan fordeler midlene seg mellom basisbevilgninger og ISF, mellom pasientbehandling og midler til å gjenanskaffe bygg og utstyr etc, og hva er tilsvarende tall for Helse Vest?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Realveksten i sykehusenes driftsbudsjetter fra 2005 til 2008 er på 3,6 milliarder kroner, inkludert regjeringens budsjettforslag for 2008. I tillegg kommer om lag 1,0 mrd. kroner i økte bevilgninger til spesialisthelsetjenesten over Opptrappingsplanen for psykisk helse i samme tidsrom.

Realveksten i sykehusøkonomien på 3,6 mrd. kroner fordeler seg med 1,67 mrd. kroner til gjenanskaffelser mv. og 1,93 mrd. kroner til pasientbehandling. Av realveksten som har skjedd innenfor pasientbehandling i perioden, er om lag 600 mill. kroner knyttet til aktivitetsfinansiert virksomhet (poliklinikk og ISF), og om lag 1 300 mill. kroner knyttet til regionale helseforetaks basisbevilgning. Beregningene av realveksten for sykehusøkonomien er gjort for landet samlet. Realvekstberegninger på regionalt helseforetaksnivå, herunder Helse Vest RHF, foreligger ikke. Fordelingen mellom de enkelte regionale helseforetak avhenger av en rekke faktorer. Blant annet vil befolkningsendringer og endringer i faktisk aktivitet

påvirke fordelingen av basisbevilgningen og de aktivitetsbaserte bevilgningene. Når det gjelder økningen på 1,67 mrd. kroner til gjenanskaffelser mv., så er Helse Vest RHFs andel av dette om lag 330 mill. kroner.