Skriftlig spørsmål fra Helge Solum-Larsen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:84 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 19.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Helge Solum-Larsen (V)

Spørsmål

Helge Solum-Larsen (V): Er statsråden positiv til å øke bevilgningene til forskning og utvikling innen hydrogen og biodrivstoff i tråd med Hydrogenrådets anbefalinger?

Begrunnelse

Verden blir stadig mer avhengig av energi og ensidig avhengig av olje. Dette medfører en stor belastning på miljøet og bidrar til vesentlig usikkerhet i enkelte regioner i verden. For et land som Norge, som har basert sin velstand på eksport av olje og gass, er det et moralsk ansvar å støtte opp om initiativ og aktører som ønsker å bidra til å utvikle og ta i bruk alternativer til olje.
Bondevik II-regjeringen igangsatte og økte bevilgningene til formålet betydelig i sin regjeringsperiode.
Norge har særlige forutsetninger til å kunne bidra til utvikling og tilrettelegging for alternative drivstoff og kjøretøyteknologi. Flere norske selskaper og forskningsinstitutter kan bli verdensledende innen områder som hydrogenproduksjon, fylleanlegg for hydrogen og produksjon av 2. generasjons biodrivstoff, dersom det satses nok.
Det regjeringsoppnevnte Hydrogenrådet har anbefalt at det etableres en stabil finansiering til demonstrasjonsprosjekter innen hydrogen på et nivå på 40 mill for 2008, 55 mill for 2009 og deretter 70 mill fra 2010-2015 for at aktører i Norge skal være tidlige brukere av hydrogenteknologi.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Aktiv forskning og utvikling innen hydrogen, biodrivstoff og øvrige klimavennlige transportløsninger, er en forutsetning for å nå målene om reduksjon av CO2-utslipp fra transportsektoren som regjeringen presenterte i St melding nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk (Klimameldinga). I dag kanaliserer Samferdselsdepartementet FoU-midler til alternative drivstoff gjennom Norges forskningsråds RENERGI-program. I 2006 og 2007 ble det bevilget om lag 23 mill kr til RENERGI. I budsjettet for 2008 foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 27 pst til om lag 30 mill kr.

I tillegg har Regjeringen, i tråd med Klimameldinga og Hydrogenrådets anbefaling, satt i gang en utredning om å opprette et nytt statlig organ, Transnova, etter mønster av Enova i energisektoren. Et eventuelt Transnova vil innebære en betydelig styrket satsing på FoU innen klimavennlig transport, spesielt med hensyn på støtte til demonstrasjon av nye teknologier og alternative drivstoff. Dette vil jeg komme tilbake til når utredningen er ferdig, og Regjeringen har gjort sine vurderinger.

I tillegg til FoU-støtte, bruker regjeringen en rekke andre viktige virkemidler for å fremme bruk og produksjon av klimavennlige transportløsninger. Viktigst er CO2-avgiften, som favoriserer ikke-fossile drivstoff og kjøretøy med lave CO2-utslipp. I tillegg har regjeringen innført et mer klimavennlig avgiftsgrunnlag for engangsavgiften, der CO2-utslipp erstatter slagvolum som kriterium for fastsetting av avgiften fra 2007. Omleggingen har medført at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler ble redusert fra 177 g/km i 2006 til 158 g/km i perioden januar til juni 2007. Økt autodieselavgift, økt vrakpant på eldre dieselbiler og omsetningskrav for biodrivstoff er andre virkemidler Regjeringen har iverksatt for å stimulere til en mer miljøvennlig bilpark og bruk av mer miljøvennlig drivstoff." Samferdselsdepartementet arbeider og med en prøveordning for å gi hydrogenbiler tilgang til kollektivfeltet.