Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:88 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 19.10.2007
Besvart: 31.10.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hvordan er innløsningstapet og festeavgiftstapet hos Opplysningsvesenets fond konkret tenkt kompensert, slik at Kirkens økonomi ikke vil lide som en følge av instruksen?

Begrunnelse

I et brev til statsministeren av 10.9.07 fra Den norske kirke v/ Kirkerådet, Bispemøtet, Presteforeningen og KA, ber kirken på bakgrunn av 5 konkrete punkter om at forslaget om å instruere Opplysningsvesenets fond ikke fremmes. Den 14.9.07 ble det ved kongelig resolusjon likevel i instruks fastsatt særskilte regler for innløsning av tomter som er festet på statens grunn. I brev av 2.10.07 gir kirkeministeren et meget kort svar, som bare viser til at forslag til endringer av fondsloven vil bli oversendt Kirkemøtet, samt at det legges til grunn at Kirkens økonomi ikke skal svekkes som følge av instruksen. Svaret blir oppfattet som tynt.
Opplysningsvesenets fond skal i samsvar med fondsloven § 2 og Grunnloven § 106 komme Den norske kirke til gode. Et tap for fondet har derfor direkte betydning for Den norske kirkes økonomi, og fondets evne til å oppfylle pålagte forpliktelser som for eksempel drift og vedlikehold av presteboliger. Opplysningsvesenets fond har beregnet nåverdien av differansen etter innløsninger etter gjeldende rett og instruks til å være mellom 1,00 og 1,25 mrd. Kr. I tillegg er det regnet på nåverdien av lavere festeavgifter som følge av instruksens festeavgiftsreguleringsbestemmelser. Dette tapet kommer i tillegg, og er beregnet til ca 35-45 mill. kr per år.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Med bakgrunn i den omtalte instruksen vil departementet legge fram for Kirkemøtet 2007 et høringsutkast om endring i loven om Opplysningsvesenets fond. Endring i § 5 i loven om fondet ses nødvendig for at instruksen skal kunne gjelde for de aktuelle festeforholdene under Opplysningsvesenets fond. Det er tatt sikte på at lovproposisjon i saken fremmes for Stortinget kort tid etter at Kirkemøtet har uttalt seg.

Kirkemøtet 2007 skal uttale seg i saken, og en lovproposisjon vil deretter bli fremmet for Stortinget. Det er helt umulig på det nåværende tidspunkt å vite nøyaktig hvor stort inntektstap de nye reglene vil innebære. Derfor er det fortsatt for tidlig å utarbeide konkrete kompensasjonstiltak. Jeg vil likevel understreke at kirkens økonomi ikke skal svekkes som følge av instruksen. Dette spørsmålet vil bli drøftet med kirkens organer.