Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:107 (2007-2008)
Innlevert: 24.10.2007
Sendt: 25.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden redegjøre for om Bufetat ved anskaffelser av tjenester i private barnevernstiltak gjennomfører sine anbudsrunder i tråd med bestemmelser om offentlige anskaffelser i EØS-avtalen, og er det gjort en vurdering av muligheten til å benytte seg av eventuelle unntaksbestemmelser for å sikre at anskaffelsene ikke bidrar til uheldige negative konsekvenser for private aktører i barnevernet?

Begrunnelse

Det statlige barnevern, Bufetat, anskaffer plasser i de private barenvernstiltakene gjennom anbudsrunder. Måten disse anbudsrunder har vært gjennomført på, ser ut til å ha omfattende negative konsekvenser for en rekke private aktører, både kommersielle og ikke-kommersielle virksomheter. Det hevdes at det er store regionale forskjeller med hensyn til hvordan anbudsprosessene gjennomføres og at mye sendrektighet og trenering fra statens side bidrar til at private institusjoner i verste fall ser seg nødt til å avvikle sin virksomhet. En rekke private aktører føler et urimelig press på pris samtidig som de ikke gis informasjon om hvem de konkurrerer med og hvilken pris som er satt på tilsvarende offentlige tilbud med samme kvalitet. I oppslag på TV2 den 13. d.m., hevdet daværende statssekretær, Kjell Erik Øye, at EØS-avtalen pålegger Norge å gjennomføre slike anbudsrunder når det gjelder anskaffelser av plasser i private barnevernstiltak når det finnes kommersielle aktører i dette markedet.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: Bufetat skal følge regelverk for offentlige anskaffelser ved kjøp av private barneverntjenester. Disse reglene er i samsvar med bestemmelser som er inntatt i EØS-avtalen. Som også Riksrevisjonen har påpekt senest i Dok. nr. 1 (2007-2008), har etaten fram til nå hatt problemer med å følge anskaffelsesregelverket for alle anskaffelsene. Det har vært krevende å etablere et system for anskaffelser av private barneverntjenester som er i tråd med regelverket samtidig som barna skal tilbys et godt tilbud og tjenesteleverandørene skal ha et forutsigbart system å forholde seg til. Da staten i 2004 overtok ansvaret for andrelinjetjenesten i barnevernet fra fylkeskommunen, måtte dette arbeidet bygges opp fra grunnen av i etaten. Ikke bare var dette nytt for etaten, det var også et område få hadde vesentlig erfaring med.

Bufetat har derfor valgt en skrittvis tilnærming til innføringen. Det er hittil gjennomført konkurranser om kjøp av plasser i samtlige av etatens fem regioner og det pågår i disse dager en konkurranse om nasjonale rammeavtaler for kjøp utenom de fremforhandlede avtalene i regionene. Etaten kan nå orientere om at i løpet av høsten 2007 skal alle private anskaffelser gjennomføres etter kravene i regelverk for offentlige anskaffelser. Dette vil også innebære lik praksis i alle regioner.

Kjøp av barnevernplasser regnes som kjøp av helse- og sosialtjenester. Helse- og sosialtjenester er såkalte uprioriterte tjenester, som reguleres av del I og del II i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Bufetat har benyttet anskaffelsesprosedyren "konkurranse med forhandling" (jf FOA § 11-8, jf. § 5-1): Først kunngjøres konkurransen på Doffin, med frist for å be om konkurransegrunnlag og frist for innsendelse av tilbud. Etter utløpet av tilbudsfristen foretas det en kvalifisering og en evaluering av de innkomne tilbud og tilslutt en utvelgelse og tildeling av kontrakt.

De private barneverninstitusjonene er underlagt "Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven" og "Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner". Barn kan altså ikke plasseres i en privat barneverninstitusjon som ikke har godkjenning.

For alle anskaffelsene gjelder de grunnleggende kravene om at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Videre er det krav om at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet besvarte i november 2006 en henvendelse fra Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av barneverninstitusjonsplasser. I følge FADs vurdering burde kjøp av institusjonsplasser kunne gjøres innenfor rammene av eksisterende regelverk. Videre understreket FAD at det uansett ikke foreligger hjemmel til å gi dispensasjon fra regelverket.

Konkurranseutsetting av barnevernstjenester har noen betenkelige sider. Så lenge vi benytter kommersielle virksomheter må vi følge kravene til prosedyrer som forutsatt i FOA. Stortingsflertallet har imidlertid sagt at vi skal søke å vri tiltaksbruken fra kommersielle virksomheter til statlige tiltak eller tiltak i regi av ideelle organisasjoner, jf. Budsjettinnstillingen både for 2006- og 2007-budsjettene. Dette følges opp av departementet. Jeg vil imidlertid bemerke at vi er avhengig av kommersielle barnevernstjenester. Jeg understreker at disse er godkjente og at de representerer kvalitativt gode tilbud til barna. Departementet har i den senere tid sett at enkelte barn i private institusjoner har kommet i en vanskelig situasjon fordi institusjoner har gått konkurs. Dette er svært uheldig for de barna det gjelder og vi ser på mulighet for å redusere dette problemet.

En del barneverninstitusjoner drives av ideelle organisasjoner. Det følger av FOA § 2-1 (3) at for kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon er oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller del III. Forskriftens del I gjelder imidlertid også for anskaffelse av barneverninstitusjonsplasser fra ideelle organisasjoner, det vil blant annet si at enhver anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse, jf FOA § 3-1 (1). Bufetat har utarbeidet egne prosedyrer for direkte kjøp av barneverninstitusjonsplasser fra ideelle organisasjoner. Departementet har i den forbindelse fått henvendelser fra representanter for ideelle organisasjoner som opplever at praktiseringen av reglementet blir vanskelig å forholde seg til. Departementet har satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Bufdir og departementet for å vurdere om det bør gjøres endringer i prosessen, kontraktene eller i andre forhold knyttet til kjøp av private ideelle barneverntjenester som vil sikre barna bedre enn i dag.

For øvrig har departementet sendt et brev til Bufetat der departementets syn på ideelle organisasjoners plass i barnevernet fremkommer. Brevet følger vedlagt.

Praktiseringen av anskaffelsesregelverket i Bufetat ble evaluert i 2006. Anbefalingene følges opp, og bl.a. er anskaffelsesarbeidet nå sentralisert i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Anskaffelsesregelverket stiller detaljerte krav til gjennomføring av offentlige kjøp, men jeg presiserer at det gir de samme forutsigbare rammebetingelse for alle leverandører og for Bufetat som kjøper av barneverntjenester.

Vedlegg til svar:

Det kongelige Barne- og likestillingsdepartement

Barne-, ungdoms- og famfliedirektoratetBarnevernsinstitusjoner og private ideelle organisasjoner

Vi viser til styringsdialogmøter og øvrig kontakt i saken.

Ideelle organisasjoner anses å ha en viktig rolle i samfunnet Det er bred politisk enighet om dette, og viktigheten av samarbeid og et nært samspill med private ideelle organisasjoner blir derfor trakket fram i Soria Moria-erklæringen, der det bla. sies at "Regjeringen vil utvikle et nært samspill med frivillige og ideelle organisasjoner." "Videre sies at "Regjeringen vil bidra til å møte noen av vår tids nye sosiale utfordringer, og til å sikre omsorg og trygghet for alle, både gjennom gode offentlige velferdstjenester, men også gjennom å støtte og tilrettelegge for frivillig engasjement og utviklingen av et levende sivilt samfunn. Mange av vår tids utfordringer kan ikke løses av det offentlige eller markedet alene."

For å sikre at det i tilstrekkelig grad tas hensyn til ønsket om samfunnsmessig engasjement og samarbeid med ideelle organisasjoner i forbindelse med kjøp av helse-og sosialtjenester, inkludert barneverntjenester, er det et unntak for ideelle organisasjoner i forskrift om offentlige anskaffelser, jf. § 2-1 (3).

Disse institusjonene er et viktig supplement til etatens egne institusjoner, og det skal selvsagt stilles tilsvarende krav til kvalitet og økonomi til disse institusjonene som det gjøres til egne. Det er viktig at intensjonen i unntaket i anskaffelsesregelverket følges opp av Bufetat, og kontraktene som inngås må gi de ideelle organisasjonene rimelig forutsigbare driftsvilkår.

Tilbakemelding fra ideelle organisasjoner til departementet tyder på ulik praksis i regionene ved forhandlinger om inngåelse av kontrakter og videreføring av tidligere inngåtte kontrakter. Det blir også hevdet at ideelle organisasjoner i ulik grad inviteres til å delta i reelle forhandlinger. For oppnå et best mulig resultat og lik behandling er det svært viktig at anskaffelsesprosessen drives fram av ansatte med god kompetanse som sikrer at lov om offentlige anskaffelser følges. Bufdir har et ansvar for å sørge for lik behandling i alle regioner.

Det er positivt at Bufetat har utviklet prosedyrer for kjøp av barnevernplasser fra ideelle organisasjoner og driftsavtaler med barneverninstitusjoner. Det er også viktig at prosedyrene oppdateres ved behov. Bufdir må arbeide videre med å sørge for en likeverdig behandling og at regjeringens holdning til bruk av institusjoner eid av private ideelle organisasjoner videreformidles til regionene.

Med hilsen

Haktor Helland (e)

Helga Aanderaa