Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:110 (2007-2008)
Innlevert: 24.10.2007
Sendt: 25.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Kvitsøy opplever for tiden en positiv utvikling med tilflytting og ny aktivitet. Et godt ferjesamband er viktig for å stimulere til videre vekst i hele regionen. Fergesambandet skal nå ut på anbud. Statens vegvesen legger til grunn i sine anbudspapirer at frekvensen på sambandet Kvitsøy- Mekjarvik skal ligge på dagens nivå. Dette bekymrer lokalbefolkningen. Med dagens kapasitet møtes ikke det økende behovet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre flere avganger og mer fleksibel bestillingsordning i dette riksvegsambandet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ferjesambandet Mekjarvik-Kvitsøy skal lyses ut på anbud sammen med sambandene Stavanger-Tau og Lauvvik-Oanes. I den forbindelse har Statens vegvesen utarbeidet et ruteopplegg som skal ligge til grunn for konkurransen. Sambandet inkluderer i dag Skudeneshavn. Turene til Skudeneshavn faller bort i tråd med forutsetningene i St.prp. 72 (1999-2000) når T-forbindelsen åpner etter planen 1.1.2012.

Det er standarden for ferjetilbud, presentert i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 som er retningsgivende for ferjetilbudet i riksvegnettet. Statens vegvesen opplyser at sambandet Mekjarvik-Kvitsøy-Skudeneshavn i dag har en frekvens og åpningstid som ligger over det langsiktige målet i Nasjonal transportplan. Når anløpet til Skudeneshavn legges ned, vil ferjesambandet mellom Mekjarvik og Kvitsøy opprettholdes med dagens rutestruktur til og fra Mekjarvik, med 8 rundturer og 15 timers åpningstid, noe som er to rundturer mer og tre timer lengre åpningstid enn forutsatt i standard for ferjetilbud.

Kapasiteten i sambandet vil bli vurdert i lys av trafikkstatistikk og en generell tilpasning til lokale forhold. Det er registrert at 99,6 % av trafikantene i sambandet kommer med på planlagt ferjeavgang i 2006. Dette er bedre enn det som er akseptabelt i forhold til standard for ferjedrift.

Det er i dag en lokal ordning, hvor det kan bestilles plass for inntil 25 pbe (personbilenheter) frem til en time før avgang fra Kvitsøy til Mekjarvik. Dette gjelder ikke på første tur som kommer fra Skudeneshavn. Bestillinger kan foretas frem til kl. 23.00 dagen før for denne turen. Fra Mekjarvik har trafikanter til Kvitsøy fortrinnsrett på 25 pbe (ingen bestilling). Bestilte biler og biler med fortrinnsrett må møte på ferjekaien 15 min. før avgang.

Det er vanskelig å administrere en bedre bestillingsordning enn den man praktiserer i dag. Ferjeselskapet og Statens vegvesen mottar få klager vedrørende dagens ordning.