Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:117 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 26.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg på Vestfoldbanen er klart for utbygging, men er overhodet ikke omtalt i budsjettet for 2008. Derimot avsettes planleggingsmidler for utbygging av Vestfoldbanen fra nord. Dette har ført til spekulasjoner om at departementet ønsker endret utbyggingsrekkefølge på Vestfoldbanen
Kan statsråden bekrefte at utbyggingsrekkefølgen slik den er vedtatt av Fylkestinget står ved lag, og at Barkåker-Tønsbergprosjektet vil være på plass senest i neste års budsjettfremlegg?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kan bekrefte at planleggingen av dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg er i ferd med å bli avsluttet. Det er nå gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av dobbeltsporutbyggingen Barkåker-Tønsberg som viser at prosjektet vil koste 1 490 mill. kr (i 2007-kr med usikkerhetsestimat på 85/15). I NTP/HP 2006-2015 var prosjektet til sammenligning anslått å ville koste 659 mill. kr (i 2006-kr). Dette betyr at prosjektet nå er beregnet til å bli godt over dobbelt så dyrt enn det som ble lagt til grunn i den vedtatte investeringsplanrammen for jernbaneinvesteringer i NTP/HP for perioden 2006-2009. Den store kostnadsøkningen, som i stor grad har sammenheng med et høyt prispress i anleggsmarkedet, er ikke spesiell for dette prosjektet, men gjelder for flere av de store jernbaneprosjektene som inngår i NTP/HP 2006-2009. Konsekvensen er at innenfor vedtatt investeringsplanramme for perioden 2006-2009 er det ikke rom for å starte opp alle prosjekter som etter planen skal startes opp i planperioden 2006-2009.

I statsbudsjettet for 2008 er foreslått bevilget 93 mill. kr til detaljplanlegging og grunnerverv m.m. til prosjekter som inngår i NTP/HP 2006-2015. Av denne bevilgningen regner Jernbaneverket med å måtte bruke 13 mill. kr til gjenstående grunnerverv og ajourføring av vedtatt reguleringsplan for dobbeltsporet Barkåker-Tønsberg. Til dobbeltsporutbyggingen Holm-Holmestrand planlegges det brukt 12 mill. kr til utarbeidelse av detaljplaner for prosjektet. Etter at dette prosjektet er ferdig planlagt, skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS2) av utarbeidede plandokumenter og dette vil høyst sannsynlig tidligst kunne gjennomføres i 2009.

Innenfor den foreslåtte bevilgningen til Jernbaneverket for 2008 har jeg valgt å prioritere en videreføring av satsingen på drift- og vedlikehold av det eksisterende jernbanenettet som jeg la opp til i forbindelse med behandlingen av 2007-budsjettet, samt å ha rasjonell framdrift på de store jernbaneprosjektene som er startet opp, framfor å starte opp nye store investeringsprosjekter. Konsekvensen er at jeg har valgt å ikke foreslå oppstart av dobbeltsporutbyggingen Barkåker-Tønsberg i 2008. Dette betyr imidlertid ikke at jeg har planer om å endre utbyggingsrekkefølgen av dobbeltsporutbyggingen på Vestfoldbanen. Om det er aktuelt å foreslå oppstart Barkåker-Tønsberg prosjektet neste år, vil jeg først ta stilling til i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2009.