Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:120 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I statsbudsjettet 2008 er det budsjettert med en gjennomsnittlig oljepris på 360 kroner pr fat. I markedet pr i dag er oljeprisen notert til ca 474 kroner pr fat.
Dersom dagens pris også blir den gjennomsnittlige pris for 2008, hvor mye øker da overskuddet på statsbudsjettet for 2008?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I budsjettet for 2008 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 360 kroner per fat. Samtidig understrekes det at utviklingen i oljeprisen er usikker. En gjennomsnittlig oljepris i 2008 på 474 kroner pr. fat, dvs. 114 kroner pr. fat høyere enn lagt til grunn i budsjettet, vil isolert sett øke statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten med om lag 70 mrd. kroner. Det er da forutsatt at gassprisene følger utviklingen i oljeprisen med et tidsetterslep på et halvt år.

Handlingsregelen for bruk av oljepenger legger til rette for en stabil utvikling i norsk økonomi. Blant annet innebærer retningslinjene at statsbudsjettet skjermes fra virkningene av svingninger i oljeprisen. Innbetalingene fra petroleumsvirksomheten til staten plasseres i Statens pensjonsfond - Utland, mens det over tid er den forventede realavkastningen av fondet ved inngangen til budsjettåret som skal brukes. Dermed får kortsiktige variasjoner i oljeprisen lite å si for budsjettpolitikken. Over tid vil imidlertid en større fondskapital gi grunnlag for varig økt overføring fra fondet til statsbudsjettet.