Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:122 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvor langt er Regjeringens arbeid med oppsummering og konsekvensvurdering av tjenestedirektivet kommet, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt Regjeringens vurdering?

Begrunnelse

I et brev til opposisjonspartiene på Stortinget 16. februar d.å. skrev statsministeren om disse partienes anmodning om en redegjørelse fra Regjeringens side i Stortinget om tjenestedirektivets konsekvenser for Norge bl.a. følgende:

"Direktivteksten er nå på bred høring. Det er satt frist til 22. februar i år med å gi høringsuttalelser. Etter dette vil regjeringen oppsummere høringsuttalelsene og komme tilbake til Stortinget med sin vurdering på egnet måte."

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Nærings- og handelsdepartementet gjennomgår høringsuttalelsene og vurderer innspillene som er kommet. Arbeidet med tjenestedirektivet konsentrerer seg videre om å beskrive innholdet i direktivet og kartlegge og vurdere konsekvensene av en eventuell implementering av tjenestedirektivet i norsk rett.

En viktig oppgave er å kartlegge hvilke tillatelsesordninger i norsk rett som kan komme inn under tjenestedirektivet. Det vurderes også om lovgivningen innenfor de ulike områder inneholder nærmere opplistede krav som vil eller kan virke diskriminerende i forhold til nasjonalitet, og krav som begrenser tjenesteyteres mulighet til å drive ulike typer virksomhet samtidig. I tillegg kartlegges det hvorvidt det stilles krav i norsk lovgivning til tjenesteytere som vil yte tjenester i Norge på midlertidig basis, og som faller inn under tjenestedirektivets virkeområde.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på et egnet tidspunkt og på egnet måte.