Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:126 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 05.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Under valgkampen hevdet flere rød-grønne politikere at satsing på vannkraft var dårlig klimapolitikk. Argumentet fremkom i de sedvanlig fordomsfulle angrepene på FrPs klimapolitikk, hvor FrPs offensive vannkraftpolitikk ble brukt som eksempel på dårlig klimapolitikk. Dette til tross for at vannkraft ikke har CO2-utslipp.
Er statsråden enig med sine rød-grønne kollegaer i at vannkraft er en negativ faktor for klimaet?

Begrunnelse

Det vises blant annet til leserbrev fra APs Karin Yrvin i Nationen 26.06.07.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen er opptatt av å redusere de globale utslippene av klimagasser. Vi legger opp til at utslippsreduksjonene vil oppnås gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av Kyoto-mekanismene, der en betydelig del skjer gjennom nasjonale tiltak.

For å minimere energisektorens klimagassutslipp vil regjeringen satse på energieffektivisering og øke tilfanget av fornybar energi. Vannkraft er isolert sett en meget gunstig energikilde i et klimaperspektiv. Store vannkraftutbygginger representerer imidlertid som kjent vesentlige inngrep i vassdragsnaturen. Disse inngrepene har ofte betydelige negative konsekvenser for viktige biomangfold-, friluftslivs- og landskapsverdier i og omkring vassdragene. Det er mye som tyder på at vi i Norge har nådd et omfang for de store vannkraftutbyggingene, der de miljømessige kostnadene ved videre utbygging overstiger de samfunnsmessige gevinstene. Dette er bakgrunnen for at regjeringspartiene i Soria Moria-erklæringen har lagt til grunn at tiden for de nye store vannkraftutbygginger i Norge er over. Regjeringen er videre opptatt av at eksisterende vannkraftstruktur må utnyttes bedre, og at bruken av små-, mini- og mikrokraftverk må økes samtidig som dette skjer på en miljømessig forsvarlig måte.

I et internasjonalt perspektiv er imidlertid utbygging og utnyttelse av vannkraftressurser meget aktuelt. I Afrika er eksempelvis bare 7% av kontinentets antatte vannkraftressurser bygget ut. Satsning på ren energi som omfatter både vannkraft, solenergi, vind og bioenergi, er et av regjeringens prioriterte områder i utviklingsamarbeidet. Her satses det på et bredt spekter av virkemidler hvor ikke minst Norfund vil spille en mer sentral rolle. Samarbeidet med Statskraft gjennom SNPower er eksempel på dette. Men det er også gledelig å se at også andre norske kraftselskaper nå viser interesse for investeringer i utviklingsland.