Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:137 (2007-2008)
Innlevert: 30.10.2007
Sendt: 30.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Statskraft er Nordens tredje største kraftprodusent og har markeds beste analyseverktøy for strømmarkedet og har dermed sensitiv informasjon som har betydning for strømprisene i markedet. Det er helt åpenbart at slik informasjon kan bli misbrukt dersom informasjonen kommer på avveie og kan medføre at enkelte kan tjene grovt på krafttradning.
Har Statkraft oversikt over hvem i selskapet som har denne informasjonen, og hvilke tiltak har Statkraft for å sikre at slik informasjon ikke blir misbrukt?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Statkrafts virksomhet er underlagt et detaljert regelverk knyttet til fysisk og finansiell handel. Den nordiske kraftbørsen NordPool er underlagt tilsyn fra Kredittilsynet og har sin egen markedsovervåkning med adgang til fullt innsyn i Statkrafts disposisjoner. Tilsvarende gjelder i andre land der Statkraft har virksomhet, eksempelvis Finansinspeksjonen i Sverige og BAFIN i Tyskland.

Hensynet til forsvarlig forretningsdrift (risikostyring og finansiell kontroll) og vassdragsmanøvrering (flomvarsling, sikkerhet, helse og miljø) nødvendiggjør at en rekke medarbeidere innenfor Statkrafts markeds- og driftsorganisasjon må være kjent med selskapets løpende produksjonsplaner og markedsanalyser. Selskapet har rutiner for å ivareta taushetsplikten gjennom kunnskap, holdning og verktøy. Forretningsmessig sensitiv informasjon skal kun tilflyte medarbeidere som trenger slik informasjon i virksomhetsutøvelsen. Ingen andre skal ha tilgang, noe som Statkraft mener organisasjonen har stor bevissthet om og som det legges opp til at medarbeiderne har knyttet høy aktsomhet til.

Statkraft har etablert prinsipper og retningslinjer som gir detaljert beskrivelse av:

- tilgang, distribusjon og mottak av markedssensitiv informasjon

- aksess til forretningskritiske systemer og databaser

- ansvarsforhold knyttet til mottak av sensitiv informasjon

- oversiktslister over alle mottakere av markedssensitiv informasjon

- oversiktslister over alle tilganger til forretningskritiske systemer

- rutiner for overføring av data (krav til filformat, passordsbeskyttelse m.v.)

- egenhandel, nærstående parter, taushetsplikt, interessekonflikter med mer (viser her til arbeidsreglement for alle ansatte og etiske retningslinjer)

- rutiner for å bevisstgjøre egne medarbeidere om taushetsplikt og særlige aktsomhetskrav for behandling av markedssensitiv informasjon (eget tema i mål- og utviklingssamtaler, dilemmatrening m.v.)

Disse forholdene kontrolleres av Statkrafts internrevisjon, som er styrets uavhengige organ for å foreta løpende revisjoner av virksomheten.

Departementet er ikke informert om at kraftbørsen NordPool eller Kredittilsynet har kommet med alvorlig kritikk av informasjonshåndteringen i Statkraft. Vi er heller ikke kjent med at det har skjedd lekkasjer av informasjon fra Statkraft til aktører i markedet. På grunnlag av den informasjon departementet har er det er min oppfatning at Statkraft har etablert rutiner på viktige områder av betydning for å sikre seg mot misbruk av informasjon. Departementet vil i dialogen med selskapet drøfte nærmere hvordan selskapet håndterer situasjoner der nærstående til Statkrafts ansatte er aktive i markedet for kraft.