Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:140 (2007-2008)
Innlevert: 31.10.2007
Sendt: 01.11.2007
Besvart: 06.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Kan statsråden redegjøre for beslutningsgrunnlaget for departementets avgjørelse vedrørende fremtidig oljeproduksjon fra Trollfeltet og for hvorfor departementet stoppet eierne fra å sende inn en plan for utbygging og drift (PUD)?

Begrunnelse

I Rogalands Avis den 29, oktober 2007 er bakgrunnen skissert for hvorfor en videre utbygging av gassfeltet Troll, det såkalte Troll Future Development, etter påtrykk fra departementet er blitt skrinlagt av lisenshaverne. Departementets beslutning har også ført til at en ytterligere forsterkning av gassrørledningsnettet fra Kollsnes til det europeiske kontinentet, som også var tiltenkt å kunne transportere annen gass enn fra Troll, ikke blir videreført.
Olje- og energiminister Åslaug Haga har i pressemelding 19. oktober uttalt at dette skyldes ressursforvaltningshensyn ved at 600 millioner fat olje ville kunne gå tapt ved en økt gassproduksjon fra Trollfeltet. Jeg har forstått det slik at lisenshaverne ikke kjenner seg igjen i estimatet for mulig tapte oljeresurser, som skal være utarbeidet av Oljedirektoratet.
Konsekvensen av å ikke videreutbygge Troll for økt gassproduksjon og skrinlegge planer for ny rørledningskapasitet til Europa kan være mange og alvorlige. Det gjelder ytterligere utbygging av felt på Haltenbanken og i Norskehavet, og dermed aktivitetsnivået i Midt-Norge og i industrien ellers, både når det gjelder nyutbygging og utforsking, virksomhet for leverandør industrien, leveringssikkerhet til EU og politisk forutsigbarhet for aktørene i industrien.
En annen konsekvens av at departementet forhindrer lisenshaverne på Troll å sende inn en plan for utbygging og drift, er at Stortinget blir fratatt muligheten til å vurdere alle sider og konsekvenser ved en eventuell utbygging.
Dette gjelder for eksempel hvilket overordnet produksjonsnivå en ønsker fra norsk sokkel, sett i relasjon til Norges forpliktelser innen klimaområdet og en prinsipiell diskusjon om eventuelt økt oljefond eller bevaring av ressursene i bakken.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Oljedirektoratets studier viser et stort potensiale for økt oljeutvinning fra Trollfeltet. Oljedirektoratet mener akselerert gassproduksjon, slik planen var i prosjektet Troll videreutvikling, ville ført til et direkte oljetap på rundt 65 mill. fat. I tillegg ville akselerert gassproduksjon nå gått utover oljeutvinningen på lang sikt. Dersom vi ikke prioriterer oljen, vil man kunne se betydelige oljetapseffekter for hele produksjonsperioden til Trollfeltet. Utfra dette rådet Oljedirektoratet departementet til å ikke godkjenne en plan for utbygging og drift som innebærer akselerert gassuttak.

Jeg har derfor gitt uttrykk for at en plan for utbygging og drift som er tufta på økt gassuttak ikke vil bli godkjent. Bakgrunnen for beslutningen er hensynet til god ressursforvaltning. Trollfeltet har helt fra produksjonsstart hatt klare begrensninger i uttaksprofilen. Rettighetshaverne vil fortsette arbeidet med andre sider av videreutviklingen på Troll.

Norge har en lang tradisjon med å sikre et balansert uttak av olje og gass fra feltene. Ekofisk, Oseberg og Åsgard, i tillegg til Troll, er felt der produksjonsraten har vært regulert av norske myndigheter ut fra dette formålet. Beslutningen på Troll er derfor en videreføring av en forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning av de norske olje- og gassfeltene. Å prioritere utvikling av oljeressursene har vært svært vellykka på Troll. Vi hadde risikerert å tape store verdier i oljeproduksjon dersom vi hadde akselerert gassuttaket på Troll. Gassproduksjonen kan vi alltid ta igjen senere.

Det er viktig å understreke at det vil kreve stor innsats å realisere potensialet for økt oljeutvinning på Troll. Det vil måtte bores mange brønner, og det vil forutsette teknologiutvikling.

Jeg mener det var naturlig å informere rettighetshaverne på Troll nå fordi arbeidet med en plan for utbygging og drift er meget ressurskrevende, og vi ville ikke forlenge dette unødvendig. Jeg hadde tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å fatte en beslutning, og da var det naturlig å informere rettighetshaverne om dette.